ואל ילבין פני חברו ברבים

מרן הרב אשר וייס

הקשה האור החיים הק' מדוע המתין יוסף עד ביאת בנימין כדי לשלוח להודיע לאביו שעודנו חי, ומדוע לא בישר לו מיד בעלותו לגדולה להסיר בגדי אלמנותו, והוא מותיב והוא מפרק, לפי שחשש יוסף לכבודם של אחיו שלא יתבזו בפני יעקב אביהם, דהלא הם אמרו "חיה רעה אכלתהו", והנה עוד יוסף חי ויתגלה קלונם ושקרם, לכך…

ואיש תבונות ידלנה

מרן הרב אשר וייס

"ויוסף אמר לאשר על ביתו קום רדוף אחרי האנשים, והשגתם ואמרת אליהם, למה שלמתם רעה תחת טובה וכו'" (מ"ד ד').  הנה כל פרשה זו סתומה וחתומה ניתנה, וכל הדין ודברים שבין יוסף משנה למלך מצרים לאחיו אומרת דרשני, וביותר תמהים אנו על יוסף הצדיק שלכאורה הקשה לבו כאבן ולא ריחם ולא חמל על אביו הזקן…

צדיק יסוד עולם

מרן הרב אשר וייס

"ויהי כהיום הזה ויבא הביתה לעשות מלאכתו, ואין איש מאנשי הבית שם בבית, ותתפשהו בבגדו לאמר שכבה עמי, ויעזוב בגדו בידה וינס ויצא החוצה" (ל"ט י"ב). אמר (יוסף) אבא נתנסה, זקיני נתנסה, ואני איני מתנסה, אמר לו הקב"ה חייך שאני מנסה אותך יותר מהם" (ב"ר פ"ז).  יש לעיין במה היה נסיונו של יוסף גדול מנסיונם…

עוסק ובורא אורו של משיח

מרן הרב אשר וייס

"והמדנים מכרו אותו אל מצרים וכו', ויהי בעת ההיא וירד יהודה מאת אחיו" וכו'" (ל"ז ל"ו – ל"ח א').  כל פרשה זו, של מכירת יוסף על ידי אחיו מתחילתה ועד סופה נעלמה ונשגבה מבינתנו. מגששים אנו באפילה, ומתקשים למצוא מבוא ומוצא להבין פשר דבר ברצף ההשתלשלות המופלאה ממכירת יוסף על ידי אחיו וירידתו לארץ מצרים,…

וישתחו ארצה שבע פעמים

מרן הרב אשר וייס

"והוא עבר לפניהם וישתחו ארצה שבע פעמים עד גשתו עד אחיו" (בראשית ל"ג ג')  וצריך ביאור מה ענין השתחויה שבע פעמים ומה רמז יש בה.  הנה שנינו בקידושין (כ"ט ע"ב) "כי הא דרב יעקב בריה דרב אחא בר יעקב שדריה אבוה לקמיה דאביי כי אתא חזייה דלא הוה מיחדדין שמעתיה א"ל אנא עדיפא מינך תוב…

ויגע בכף ירכו

מרן הרב אשר וייס

"ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עימו עד עלות השחר, וירא כי לא יכול לו ויגע בכף ירכו ותקע כף ירך יעקב בהאבקו עימו, ויאמר שלחני כי עלה השחר ויאמר לא אשלחך כי אם ברכתני, ויאמר אליו מה שמך ויאמר יעקב, ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל כי שרית עם אלקים ועם אנשים…

לתפלה לדורון ולמלחמה

מרן הרב אשר וייס

"נכתבה הפרשה הזאת להודיע כי הציל הקב"ה את עבדו וגאלו מיד חזק ממנו וישלח מלאך ויצילהו וללמדנו עוד שהוא לא בטח בצדקתו והשתדל בהצלה בכל יכולתו, ויש בה עוד רמז לדורות כי כל אשר אירע לאבינו עם עשו יארע לנו תמיד עם בני עשו וראוי לנו לאחוז בדרכו של צדיק שנזמין עצמנו לשלשת הדברים שהזמין…

ציון במשפט תפדה

מרן הרב אשר וייס

  "כל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך" (כ"ח כ"ב)  עסקנו היום במצות צדקה בכללה ובסגולת מעשר כספים בפרט. במצוה זו, ובה בלבד, מותר לנסות את הקב"ה, והוא היושב במרומים מבטיח "אם לא אפתח לכם את ארובות השמים והריקותי לכם ברכה עד בלי די" (מלאכי ג' י"ג).  וכבר אמרו חכמים (כתובות ס"ו ע"ב) "מלח ממון…

והנה ה' ניצב עליו

מרן הרב אשר וייס

 הן כבר ידענו מה שהשריש לנו רבינו הרמב"ן "מעשה אבות יצירה לבנים" (פירוש הרמב"ן תחילת ספר שמות), ויסוד זה עובר כחוט השני בדבריו בכל ספר בראשית. ובדרכו של הרמב"ן נצעד גם אנו בפרשה זו במה שאירע ליעקב אבינו ובמה שנתגלה לו.  אחת התופעות המופלאות בדברי ימי עמנו היא הגלות, גולה אחר גולה, גולה וסורה, לא…

עולים ויורדים בו

מרן הרב אשר וייס

"ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש… ויחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו והנה ד' נצב עליו וגו'" (כ"ח י' – י"ג).  דרכים רבות נאמרו ע"י חז"ל ורבותנו הראשונים בביאור חלום פלאי ונשגב זה "סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה ומלאכי…