ועלה ריחן לפני הקב"ה כקטורת סמים

מרן הרב אשר וייס

"א"ר אייבו בשעה שמל אברהם אותן ילידי ביתו העמידן גבעת ערלות וזרחה עליהם חמה והתליעו ועלה ריחן לפני הקב"ה כקטורת סמים וכעולה שהיא כליל לאישים אמר הקב"ה בשעה שיהיו בניו של זה באים לידי עבירות ולידי מעשים רעים אני נזכר להם הריח הזה ומתמלא עליהם רחמים ומרחם עליהם" (ב"ר פרשה מ"ז ז'). "מעשה ששאל טורנסורופוס…

כי עליך הורגנו כל היום

מרן הרב אשר וייס

"ויאמר אלוקים אל אברהם ואתה את בריתי תשמור אתה וזרעך אחריך לדורותם, זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך המול לכם כל זכר… ואברהם בן תשעים ותשע שנה בהמלו בשר ערלתו" (יז, ט'-כ"ד)  הברית אות היא כי כל חיינו ערוכים ושמורים לפני ד'. לא רק רוחו של היהודי עולה היא למעלה עדי שמים,…

ואנשי סדום רעים וחטאים

מרן הרב אשר וייס

"ואנשי סדום רעים וחטאים לה' מאוד" (י"ג י"ג) "הנה זה היה עון סדום אחותך גאון שבעת לחם ושלות השקט היה לה ולבנותיה ויד עני ואביון לא החזיקה" (יחזקאל ט"ז מ"ט).  מדברי הנביא למדנו דעיקר חטאה של סדום היתה על שלא החזיקה יד עני ואביון, והתמיה עולה כמו מאליה הלא רבים בני השוממה שלא החזיקו ידי…

את הנפש אשר עשו בחרן

מרן הרב אשר וייס

"ויקח אברם את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן ויצאו ללכת ארצה כנען ויבואו ארצה כנען" (י"ב ה')  בפרשה זו מתחילים אנו ללמוד "תורתן של אבות" מעשיהם הגדולים של אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, ופותחים אנו בנסיונותיו של אברהם. אחד היה אברהם, "אברהם אוהבי" קראו…

כי יצר לב האדם רע מנעוריו

מרן הרב אשר וייס

אחר המבול מקריב נח קרבן. וברית כרת לו ד' שלא יוסיף להכות כל חי:  "וירח ד' את את ריח הניחוח ויאמר ד' אל לבו לא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם כי יצר לב האדם רע מנעוריו ולא אוסיף עוד להכות את כל חי כאשר עשיתי" (בראשית ח, כא).  כאן נאמר שהיות יצר לב…

אילת אהבים ויעלת חן

מרן הרב אשר וייס

ונח מצא חן בעיני ד'" (ו, ח) א  מציאת חן בעיני ד' היא השלימות העליונה. "אדם שמצא חן בעיני ד' הגיע אל השלימות העליונה שאדם יכול להשיג לפני ד'… אין הוא אומר לפני ד' אלא "בעיני ד'" על דעת המקום ובעיני ה', אם אדם ראוי שד' יחוננו, הרי הוא מוצא חן בעיניו" (רש"ר הירש בפירושו…

צדיק תמים היה בדורותיו

מרן הרב אשר וייס

"נח איש צדיק תמים היה בדורותיו" העיד בו הכתוב כי צדיק תמים היה בדורות חייו, אמנם כאשר צוה הקב"ה לנח לבא אל התיבה אמר לו "כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה" כאן לא הוזכר אלא היותו צדיק בדורו ולא מעלת תמימותו.  ונראה בזה, כי תהפוכות דור ראה נח בימי חלדו, אלילי כזב ומזבחותם קמו…

מי שפרע מאנשי דור המבול

מרן הרב אשר וייס

"מי שפרע מאנשי דור המבול ודור ההפלגה הוא עתיד להפרע ממי שאינו עומד בדיבורו"    (ב"מ מ"ד ע"א).  יש להבין מה הקשר בין דורות אלו של אנשי זימה וכפירה למי שאינו עומד בדיבורו, ולמה לא אמרו ככללו של דין שמים "מי שמעניש לעוברי מצוותיו הוא עתיד להפרע ממי שאינו עומד בדיבורו", ובמה שייכי דור המבול ודור…

אילו היה בדורו של אברהם

מרן הרב אשר וייס

"ויש שדורשים אותו לגנאי לפי דורו היה צדיק ואילו היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום" (רש"י ו' ט').  הנה לכאורה יש לתמוה על אלה שדרשו לגנאי, מאחר שצדיק היה נח, וגם תמים היה בדורותיו, והתורה העידה עליו שמצא חן בעיני ה', ובזכותו נתקיימה כל העולם כולו, למה דרשו לגנאי כשאפשר לדרוש לשבח, והלא…

נעשה אדם בצלמנו כדמותנו

מרן הרב אשר וייס

  "ויאמר אלקים נעשה אדם, נתיחד בעשיית האדם מאמר בעבור גודל מעלתו, כי אין טבעו כטבע החיה והבהמה אשר במאמר הקודם לו וכו', ואמר 'בצלמנו כדמותנו' כי ידמה לשניהם, במתכונת גופו לארץ אשר לוקח ממנה וידמה ברוח לעליונים שאינה גוף ולא תמות, ואמר בכתוב השני 'כי בצלם אלקים ברא אותו' לספר הפלא אשר נפלא בו…