כי דם עבדיו יקום

מרן הרב אשר וייס

"וירא ה' וינאץ מכעס בניו ובנותיו" (ל"ב י"ט). "הרנינו גויים עמו כי דם עבדיו יקום" (ל"ב מ"ג).  ראה זה פלא, הלא אמרו חז"ל (קידושין ל"ו ע"א) "בשעה שעושים רצונו של מקום קרויים בנים, בשעה שאין עושין רצונו של מקום קרויים עבדים", והנה בשירת האזינו דוקא בפסוקים של חרון אף קרויים בנ"י בנים כגון "וירא ה'…

שלא ברכו בתורה תחלה

מרן הרב אשר וייס

"כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלקינו" (ל"ב ג'). "אמר רב יהודה אמר רב מאי דכתיב מי האיש החכם ויבן את זאת ואשר דבר ה' אליו ויגידה על מה אבדה הארץ דבר זה אמרו חכמים ולא פירשוהו אמרו נביאים ולא פירשוהו עד שפירשו הקב"ה בעצמו שנאמר על עזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם אמר רב…