יישר כח ששברת

מרן הרב אשר וייס

"ואכתב על הלחות את הדברים אשר היו על הלחות הראשונים אשר שברת" (י' ב')  הנה אמרו חז"ל (ירושלמי תענית כ"ג ע"א) בענין שבירת הלוחות דכל עוד עשרת הדברות היו כתובים בלוחות הן הם אשר נשאו את לוחות הברית ולא הרגיש משה בכובד האבן, אבל משחטאו ישראל בחטא העגל פרחו האותיות ולוחות האבן היו כבדים מנשוא,…

פן תשכח את ה' אלקיך

מרן הרב אשר וייס

"השמר לך פן תשכח את ה' אלקיך לבלתי שמור מצותיו ומשפטיו וחקותיו אשר אנכי מצוך היום" (ח' י"א). "השמר לך פן תשכח ה' אשר הוציאך מארץ מצרים מבית עבדים" (ו' י"ב).  יש לעיין באזהרה זו שבפרשתנו, הלא כבר נצטוינו בפרשת ואתחנן באזהרה דומה, ולמה נצטוינו פעמיים על שכחת ה' בתחלתה של משנה תורה.  אלא ששתים…

מצוות שאדם דש בעקביו

מרן הרב אשר וייס

"והיה עקב תשמעון" (ז' י"ב) אלו מצוות קלות שאדם דש בעקביו תשמעון (רש"י שם)  כיוצא בזה דרשו בעבודה זרה (י"ח ע"א) על הפסוק "עוון עקבי יסובני" (תהלים מ"ט) "עבירות קלות שאדם דש בעקביו מסובין עמו לעולם הבא".  והדברים פלא הלא שכר המצווה המובטח לנו בפרשה זו הוא מופלג מאד, הברית והחסד, פרי אדמתך ופרי בהמתך,…