מסר מיוחד

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

והתקדשתם והייתם קדושים

מרן הרב אשר וייס

   כמה חיבבו גדולי ישראל את מצות טהרת הידים ונקיותם וכמה הקפידו במצוה זו.  בספר לפיד האש מסופר על מורי ורבי כ"ק מרן מצאנז קלויזנבורג זצ"ל שכאשר גלה ממקום למקום עם המוני בית ישראל בימי הזעם, עם שרידי חרב תחת קלגסי הנאצים ימ"ש, ונסעו ברכבת במחנק ובצמאון נורא והבור ריק אין בו מים, והיה שם…

הן עם לבדד ישכון

מרן הרב אשר וייס

   "כך היה דרכה של האומה, שכאשר יכנסו לארץ נכריה, יהיו אינם בני תורה, כאשר נדלדלו מן הצרות והגזירות והגירוש, ואח"כ יתעורר בהם רוח אלקי השואף בם להשיבם למקור חוצבו מחצבת קודשם, ילמדו, ירביצו תורה, יעשו נפלאות, עד כי יעמוד קרן התורה על רומו ושיאו, הלא אין ביד הדור להוסיף מה, להתגדר כנגד אבותם, מה…

ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה

מרן הרב אשר וייס

אמר רבי עקיבא ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה (ספרא קדושים וירושלמי פ"ט מנדרים)  עומדים אנו בעיצומם של ימי הספירה, ימים שאנו נוהגים בהם דיני אבילות, ויש לנו להתבונן בפרשה זו וללמוד ממנה דרך חיים ותוכחת מוסר.  מוסר נשגב ונורא יש ללמוד בתורת המדות מתלמידי רבי עקיבא וקורותיהם דהנה מבואר ביבמות (ס"ב ע"ב) שהיו…