ומשה היה רועה – לדמותו של מנהיג בישראל

מרן הרב אשר וייס

"ולא קם עוד נביא בישראל כמשה אשר ידעו ה' פנים אל פנים" (ל"ד, י').  "ולמי בוחן לצדיק שנאמר (תהלים ה) ה' צדיק יבחן ובמה הוא בוחנו במרעה צאן בדק לדוד בצאן ומצאו רועה יפה שנאמר (שם עח) 'ויקחהו ממכלאות צאן' מהו ממכלאות צאן כמו (בראשית ח', ב') 'ויכלא הגשם' היה מונע הגדולים מפני הקטנים והיה…

מורשה קהלת יעקב

מרן הרב אשר וייס

(שיחה למחנכים ומרביצי תורה) "א"ר יהודה אמר רב כל המונע הלכה מפי תלמדו כאילו גוזלו מנחלת אבותיו שנאמר 'תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב" מורשה היא לכל ישראל מששת ימי בראשית" (סנהדרין צ"א ע"ב). "ר"ל שאינו לומד עם התלמיד כמו ר' פרידא שהיה למד עם תלמידו ארבע מאות פעם עד שהיתה שגורה בפיו לפי…

כי דם עבדיו יקום

מרן הרב אשר וייס

"וירא ה' וינאץ מכעס בניו ובנותיו" (ל"ב י"ט). "הרנינו גויים עמו כי דם עבדיו יקום" (ל"ב מ"ג).  ראה זה פלא, הלא אמרו חז"ל (קידושין ל"ו ע"א) "בשעה שעושים רצונו של מקום קרויים בנים, בשעה שאין עושין רצונו של מקום קרויים עבדים", והנה בשירת האזינו דוקא בפסוקים של חרון אף קרויים בנ"י בנים כגון "וירא ה'…

שלא ברכו בתורה תחלה

מרן הרב אשר וייס

"כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלקינו" (ל"ב ג'). "אמר רב יהודה אמר רב מאי דכתיב מי האיש החכם ויבן את זאת ואשר דבר ה' אליו ויגידה על מה אבדה הארץ דבר זה אמרו חכמים ולא פירשוהו אמרו נביאים ולא פירשוהו עד שפירשו הקב"ה בעצמו שנאמר על עזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם אמר רב…

גוילין נשרפין ואותיות פורחות

מרן הרב אשר וייס

"ועתה כתבו לכם את השירה הזאת" (ל"א י"ט) "בראשית בשביל התורה שנקראת ראשית, ובשביל ישראל שנקראו ראשית, ולכן אמרו העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע הא למה זה דומה לרואה ס"ת שנשרף, שקדושת נשמת כל אחד מישראל היא היא קדושת ס"ת ממש". (נפש החיים שער ד' פי"א). "דהנה השי"ת נתן התורה לישראל ונשמת…

עם זו יצרתי לי תהלתי יספרו

מרן הרב אשר וייס

"וענתה השירה הזאת לפניו" (ל"א כ"א) עם זו יצרתי לי תהלתי יספרו (ישעיהו מ"ג כ"א) "למען תהלתי יספרו" (רש"י שם).  "יצרתי להיות לי לעם והם יספרו תהלתי על הנסים שאעשה להם בהוציאי אותם מהגלות" (רד"ק שם). וכך כתב אדוננו הרמב"ן בסו"פ בא "וכוונת כל המצוות שנאמין באלקינו ונודה אליו שהוא בראנו והוא כוונת היצירה, שאין…

לא נפלאת היא ולא רחוקה היא

מרן הרב אשר וייס

"כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא לא בשמים היא לאמר מי יעלה לנו השמימה ויקחה לנו וישמענו אותה ונעשנה ולא מעבר לים היא לאמר מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחה לנו וישמענו אותה ונעשנה כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו" (דברים ל' י"א -…

נהיית לעם לה' אלקיך

מרן הרב אשר וייס

(שיחה לחודש אלול) "היום הזה נהיית לעם לה' אלקיך" (כ"ז ט')  היום הזה, ולא נתפרש בתורה באיזה יום מדובר, איזה הוא היום שבו נהיינו לעם.  תשובת שאלה זו היא ברש"י בכל יום ויום! כך כתב רש"י על אתר "בכל יום יהיו בעיניך כאילו היום באת עמו בברית".  סוד ההתחדשות הוא קיומו של עם ישראל, היום…

תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה ובטוב לבב

מרן הרב אשר וייס

"תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה ובטוב לבב מרב כל" (כ"ח מ"ז).  כבר הארכנו פעמים רבות לבאר שכל מעלתו ורוב שגבו של מעמד הר סיני היתה בקבלת עול מלכות שמים בשמחה, ידעו אבותינו כשעמדו רגלם על הר סיני שעול עבדות הם מקבלים על עצמם, עבדות קשה, תרי"ג מצוות על פרטיהן ודקדוקיהן, לעולם לא…

עבדו את ה' בשמחה

מרן הרב אשר וייס

"תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, ועבדת את אויבך אשר ישלחנו ה' בך ברעב ובצמא ובעירום ובחוסר כל ונתן עול ברזל על צוארך עד השמידו אותך" (כ"ח מ"ז – מ"ח). "למדתך תורה דרך ארץ שכשיהא אדם עושה מצוה יהא עושה אותה בלב שמח" (ויק"ר פל"ד סי' ט').  "השמחה שישמח…