מפי עצמו אמרן

מרן הרב אשר וייס

"קללות שבתורת כהנים בלשון רבים נאמרו ומשה מפי גבורה אמרן, קללות שבמשנה תורה בלשון יחיד נאמרו ומפי עצמו אמרן" (מגילה ל"א ע"ב).  הנה רבים נתקשו בביאור דברי הגמ' דלכאורה משמע מהם דתוכחה שבמשנה תורה אמר משה מעצמו ולא מפי הגבורה, והלא פרשה זו מחמשה חומשי תורה היא וכי אין כל הכתוב בה דברי אלקים חיים….

והשתחוית לפני ה'

מרן הרב אשר וייס

"ועתה נא הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתתה לי ה' והנחתו לפני ה' אלקיך והשתחוית לפני ה' אלקיך" (כ"ו י')  שמתי אל לבי שנחלקו גדולי הדורות בביאור ענין ההשתחויה בביכורים. באדרת אליהו לרבנו הגר"א כתב "והשתחוית, זה כלל כל היוצא מבית המקדש צריך השתחואה". ולמדנו מדבריו דבאמת אין זה דין מסוים בביכורים אלא גמר…

תמחה את זכר עמלק

מרן הרב אשר וייס

מי הוא עמלק וכיצד נלחמים בו, הן כבר אבד זכרם (עיין רמב"ם הלכות מלכים פ"ה ה"ד) אמנם אף שאין אנו יודעים מי הוא עמלקי מסוים, רשעת עמלק וטומאתו מרחפת בחלל עולמנו ועלינו להכחידו ולהשמידו מתחת שמי ה'. כיצד מלחמה זו.  הנה דבר תמוה מצינו בבבא בתרא דף מ"ו "עמלק סימן", ואשתומם שעה חדא מה ראו…

זכור את אשר עשה לך עמלק

מרן הרב אשר וייס

הנה שני משלים נפלאים הביא רבינו הגדול רש"י בענין מעשה עמלק.  בפרשת תצא (שם) כתב "שהיו כל האומות יראים להלחם בכם ובא זה והתחיל והראה מקום לאחרים, משל לאמבטי רותחת שאין כל בריה יכולה לירד לתוכה בא בן בליעל אחד קפץ וירד לתוכה אף על פי שנכוה הקרה אותה בפני אחרים".  ובפרשת בשלח (י"ז ח')…

כאבידה המתבקשת

מרן הרב אשר וייס

"אמר רב מסתפינא מהא קרא ואבדתם בגויים מתקיף לה רב פפא דלמא כאבידה המתבקשת דכתיב תעיתי כשה אובד בקש עבדך"    (מכות כ"ד ע"א).  אבודים אנחנו, הלא כך ניבא עלינו משה רבינו "ואבדתם בגויים" וכך מרגישים אנו בגלות, שה אחת בין שבעים זאבים ומן הפסוק הזה מסתפי האמורא הגדול רב, עד שבא תלמידו רב פפא וחיזק…

על עתה באתי – (שיחת חיזוק בימי המלחמה אב תשס"ו)

מרן הרב אשר וייס

 הנה אמרו חז"ל שבימי מלחמת יהושע הופיע שר צבא ה' לפני יהושע והוכיחו על פניו. "אמר לו אמש בטלתם תמיד של בין הערבים ועכשיו בטלתם תלמוד תורה אמר לו על איזה מהן באת אמר לו על עתה באתי, מיד וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העמק אמר רבי יוחנן מלמד שלן בעומקה של הלכה" (מגילה ג'…

המלחמה הגדולה

מרן הרב אשר וייס

"כי תצא למלחמה על אויבך ונתנו ה' אלקיך בידך" (כ"א י').  הנה פירשו גדולי החסידות וכ"ה בחפץ חיים דמלחמה זו רמז יש בה למלחמת היצר, שהיא הגדולה והקשה שבכל המלחמות וכדברי החובת הלבבות (שער יחוד המעשה פרק ה') דגבורי חיל חזרו משדה הקרב ופגע בהם חכם אחד ואמר להם חושבים אתם שחוזרים הנכם ממלחמה גדולה…

בין דם לדם – עונשה של מחלוקת

מרן הרב אשר וייס

 "ארז"ל (בזוה"ח ובמדרשות, על פסוק כרו לי זדים שיחות אשר לא כתורתך) ששאלו מלה"ש להקב"ה, (בשעת החורבן) רבש"ע, כתבת בתורתך, ושפך את דמו וכסהו בעפר, וכאן כתיב שפכו דמם כמים, כי דמה בתוכה וגו'. כתבת בתורתך, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, וכן כתיב הבנים נשחטים וכו', א') כתבת בתורתך, וצוה הכהן ופנו את…

והלכת בדרכיו

מרן הרב אשר וייס

"אחרי ה' אלקיכם תלכו" (י"ג ה') "מאי דכתיב אחרי ה' אלקיכם תלכו וכי אפשר לו לאדם להלך אחר שכינה והלא כבר נאמר כי ה" אלקיך אש אוכלה הוא אלא הלך אחר מדותיו של הקב"ה מה הוא מלביש ערומים אף אתה הלבש ערומים מה הוא מבקר חולים אף אתה בקר חולים" (סוטה י"ד ע"א) "זה אלי…

היחיד והרבים

מרן הרב אשר וייס

"ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה" (י"א, כ"ו).  כבר תמהו רבים וטובים על לשון התורה בפסוק זה, שפותח בלשון יחיד ראה, ומסיים בלשון רבים, אנכי נותן לפניכם.  וראיתי שיש מפרשים שרמז יש כאן למה שאמרו (קידושין מ' ע"ב) "לעולם יראה אדם עצמו כאילו הוא וכל העולם כולו חציו חייב וחציו זכאי זכה ועשה מצוה…