אוזן זו ששמעה

מרן הרב אשר וייס

"שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד" (ו' ד')  "ד"א 'שמעו דבר ה" הה"ד (ישעיה נה, ג') 'שמעו ותחי נפשכם' היאך חביבים ישראל שהוא מפתה אותם אמר להם אם יפול אדם מראש הגג כל גופו לוקה והרופא נכנס אצלו ונותן לו רטיה בראשו וכן בידיו וכן ברגליו ובכל אבריו נמצא כולו רטיות, אני איני כך אלא…

אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם

מרן הרב אשר וייס

"שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד" (ו' ד').  כמה גדולה מצוה זו דקריאת שמע וכמה גדול שכרה, אמרו חכמים (ברכות ו' ע"א) שע"י מצות קר"ש אומר הקב"ה לישראל "אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם שנאמר 'שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד' ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם שנאמר 'מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ' וכשם שבתפילין…

עול מלכות שמים

מרן הרב אשר וייס

"שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד" (ו' ד').  הנה שמתי אל לבי שנחלקו הראשונים בביאור פסוק זה.  לדעת החינוך במצוה תי"ז אמונת היחוד היא עיקר קבלת עול מלכות שמים והיא מצות עשה שמקורה בפסוק זה וז"ל "לקבל עליו עול מלכות שמים, כלומר בהודאה ביחוד והאמונה", הרי שיטתו דבפסוק זה יש מצוה אחת ואמונת היחוד היא…

תקט"ו תפילות

מרן הרב אשר וייס

"ומנין שהתפלל משה באותו הפרק חמש מאות וחמשה עשר פעמים שנאמר (דברים ג') ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר ואתחנן בגימטריא הכי הוי" (דברים רבה ברכה י"א י').  כאשר לומדים אנו מאמר זה עומדים אנו נרעשים ותמהים, וכי אפשר שמשה רבינו ע"ה מבחר המין האנושי, אב לנביאים כולם, היחיד שהשיג את כל המעלות והשלימויות שנמסרו…

ככוכבי השמים וכחול הים

מרן הרב אשר וייס

"ה' אלקיכם הרבה אתכם והנכם היום ככוכבי השמים לרב" (א' י') "והיה מספר בני ישראל כחול הים אשר לא ימד ולא יספר" (הושע ב' א')  משה רבנו ויהושע בן נון תלמידו, המשילו את בני ישראל ככוכבי השמים וכחול הים, אלה ואלה רבים הם עד אשר לא יספרו לרוב, אך מלבד העובדה שאי אפשר לסופרן שונים…

ודי זהב

מרן הרב אשר וייס

"אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף בין פארן ובין תפל ולבן וחצרות ודי זהב" (א' א') "הוכיחן על העגל שעשו בשביל רוב זהב שהיה להם שנאמר וכסף הרביתי להם וזהב עשו לבעל" (רש"י ד"ה ודי זהב ומקורו בספרי). "כך אמר משה לפני הקב"ה, רבונו של עולם בשביל…

פתיחה לספר דברים – דרך חיים תוכחות מוסר

מרן הרב אשר וייס

"אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל" (א' א'). "אלה הדברים אשר דבר משה וגו' וכי לא נתנבא משה אלא זה בלבד והלא הוא כתב את כל התורה כולה שנאמר ויכתוב משה את כל התורה הזאת (דברים לא ט') מה תלמוד לומר אלה הדברים מלמד שהיו דבר תוכחות" (ספרי).  ספר זה רוב רובו דברי…

חיי בעלי החכמה

מרן הרב אשר וייס

"תלמיד שגלה מגלין רבו עמו שנאמר 'וחי' עביד ליה מידי דתהוי ליה חיותא" (מכות י' ע"א). "תלמיד שגלה לעיר מקלט מגלין רבו עמו. שנאמר וחי, עשה לו כדי שיחיה. וחיי בעלי החכמה ומבקשיה בלא תלמוד תורה כמיתה חשובין. וכן הרב שגלה מגלין ישיבתו עמו"      (רמב"ם פ"ז מרוצח הלכה א'(.  דברי אדוננו הרמב"ם מאירים עינים ביקרת…

וה' יסלח לה

מרן הרב אשר וייס

"דתניא אישה הפרם וה' יסלח לה במה הכתוב מדבר באשה שנדרה בנזיר ושמע בעלה והפר לה והיא לא ידעה שהפר לה בעלה והיתה שותה יין ומטמאה למתים רבי עקיבא כי הוה מטי להאי פסוקא הוה בכי אמר ומה מי שנתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה אמרה תורה צריכה כפרה וסליחה מי שנתכוין לאכול…

ויכפר על בני ישראל

מרן הרב אשר וייס

"פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי, לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום, והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונה עולם תחת אשר קנא לאלקיו ויכפר על בני ישראל" (כ"ה י"א – י"ג).  "אמר רבי שמעון בן לקיש פנחס…