והיו לי הלויים

מרן הרב אשר וייס

  "וידבר ה' אל משה לאמר, ואני הנה לקחתי את הלוים מתוך בני ישראל תחת כל בכור פטר רחם מבני ישראל והיו לי הלוים" (ג' י"א י"ב). דבר אחר 'אך את מטה לוי לא תפקוד' למה לא נמנו עם ישראל, אלא שבטו של לוי פלטינין היו (בני פלטין של מלך), משל למלך שיש לו לגיונות…

פתיחה לחומש במדבר – הנהגת הגילוי וההסתר

מרן הרב אשר וייס

 חומש זה קרוי בפי חז"ל חומש הפקודים (סוטה ל"ו ע"ב). ויש ללמוד מכך שפקודים אלה הם ענין מרכזי בספר זה, ויש להתבונן אפוא במה חשיבותם ומהות ענינם של שני הפקודים שבספר. זה שבפרשת במדבר וזה שבפרשת פנחס.  ועוד מצינו בחז"ל (שבת קט"ו ע"ב) די"א שפרשת ויהי בנסוע ספר בפני עצמו היא, ולא נתבאר היטב טעם…

העמל והשעשוע – דברי חיזוק לרגל פתיחת ישיבת דרכי תורה

מרן הרב אשר וייס

 בבואנו לייסד ישיבה חדשה ולהניח את היסודות לבנין חדש של תורה ויראה עומדים אנו בהכנעה יתירה ותחושה של אחריות גדולה אופפת אותנו וכתפילת הש"צ בימים הנוראים אומרים אנו הנני העני ממעש נרעש ונפחד מכובד האחריות, ומבקשים אנו סייעתא דשמיא. אך לעת כזאת עלינו גם להתבונן ולהבין ישיבה מהי, מה מהותה ובמה שונה תלמוד תורה בישיבה…

שתהיו עמלים בתורה

מרן הרב אשר וייס

  "אם בחקותי תלכו" פרש"י: שתהיו עמלים בתורה. "אימתי היא חייכם, בזמן שאתם יגעים בה" (ירושלמי שביעית ב: פאה ג. שבת י"א. וכתובות נ"א.). ידענו שהתורה היא תמצית חיינו וממנה שואבים כולנו, הפרט והכלל, כח ועוז ותעצומות נפשנו, רוח אפינו היא תורתנו הקדושה והחביבה, הלא מקרא מלא דבר הכתוב "כי היא חייכם ואורך ימיכם". אך…

אלקים עשה את האדם ישר

מרן הרב אשר וייס

  "לא תונו איש את עמיתו" (כ"ה י"ז).  "הלא היא כתובה על ספר הישר" (יהושע י' י"ג).  תורתנו הקדושה "ספר הישר" היא ובעבודה זרה (כ"ה ע"א) נחלקו בגמ' איזה מחמשת הספרים קרוי ספר הישר, לר' יוחנן היינו ספר אברהם יצחק ויעקב שהוא ספר בראשית ולר' אלעזר משנה תורה שהוא ספר דברים דכתיב בה "ועשית הישר…

בצילו חמדתי וישבתי

מרן הרב אשר וייס

  "כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים אני ד' אלוקיכם" [ויקרא כ"ה, נ"ה]. "עבדי הם – שטרי קודם עליהם ראשון" תורת כהנים" [כ"ה, פ"ה].  פסוק זה "עבדי הם", מובא במכילתא כטעם לרציעת עבד עברי שאינו חפץ לצאת לחירות בסוף שש שנים. וז"ל המכילתא: "ר"ש היה דורש מקרא זה כמין…

גבורי כח עושי דברו

מרן הרב אשר וייס

ברכו ה' מלאכיו גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו (תהלים ק"ג כ').  הנה דרשו חז"ל פסוק זה על שומרי שביעית.  ועוד דרשו פסוק זה על בני ישראל כשהקדימו נעשה לנשמע כמבואר בשבת (פ"ח ע"א).  צא וראה מה שאמרו "ברכו ה' מלאכיו, א"ר ישמעאל בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע יצאה בת קול ואמרה להם בני…

מצוה למימנא יומא מצוה למימנא שבועי

מרן הרב אשר וייס

 הנה הארכנו במצוה הכפולה של ספירת העומר כמבואר במנחות (ס"ו ע"א), מנין הימים והשבועות.  ונראה לתת טעם בהלכה זו בפנימיות הענין. דבאמת מצינו שני סגנונות בטעם מצוה זו.  מחד אמרו גדולי הדורות דימי העומר הם ימי הכנה לקבלת התורה, וכבר כתב בספרו לב אליהו מהגה"צ רבי אליהו לאפיאן שתלמידיו הגדולים של ר' ישראל סלנטר נהגו…

וספרתם לכם

מרן הרב אשר וייס

   הנה אמרו חסידים הראשונים "וספרתם לכם" לשון ספיר ויהלום, ימים אלה שבין פסחא לעצרתא, צריכים להאיר את החשיכה כאבני חן ומרגליות, כל יום ספיר ויהלום הוא, כל יום והחן המיוחד הנסוך עליו.  הלא כבר אמרו גדולי החסידות והמוסר גם יחד (עיין חי' הרי"ם על התורה, לב אליהו להגר"א לאפיאן, וכבר קדמם המהר"ל בנתיבות עולם)…

ממלכת כהנים וגוי קדוש

מרן הרב אשר וייס

"קדושים יהיו לאלהיהם ולא יחללו שם אלהיהם כי את אשי ה' לחם אלהיהם הם מקריבים והיו קודש" (פסוק כ"א, ו') "וקדשתו כי את לחם אלהיך הוא מקריב קדש יהיה לך כי קדוש אני ה' מקדשכם" (פסוק כ"א ח') "דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אלהם קדשים תהיו כי קדוש אני ה' אלהיכם" (פסוק י"ט…