מלאכת אוכל נפש ביו”ט (תשס”ח)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

“וביום הראשון מקרא קדש וביום השביעי מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכה לא יעשה בהם אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם” (י”ב ט”ז). שימוש במים חמים ביו”ט נשאלתי אם מותר להשתמש ביו”ט במים חמים שחוממו מערב יו”ט. יסוד השאלה הוא בעובדה שכאשר מוציאים מים מן הדוד שבו התחממו נכנסים תחתיהם מים פושרים…

מצות תפילין (תשס”ט)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

“והיו לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך” (י”ג ט’).   הנה נחלקו הראשונים במצות תפילין אם תפילין של יד ותפילין של ראש מצוה אחת הן או שתי מצוות. הרמב”ם בסהמ”צ מנאן לשתי מצוות במ”ע י”ב – י”ג, וכ”ה בסמ”ג (כ”א – כ”ב) ובחינוך (תכ”א – תכ”ב). לעומתם מצינו בה”ג (הקדמה מ”ע ב’) וביראים (ט”ז…

בישול בחמה ותולדותיה בפסח ובשבת ובשאר דיני תורה (תש”ע)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

“אל תאכלו ממנו נא ובשל מבשל במים” (י”ב י’).   פסחים מ”א ע”א, הנה מבואר בסוגיין דפסח שבשלו בחמי טבריה אין חייבין על אכילתו משום “אל תאכלו ממנו נא ובשל מבושל במים” כמו שאין חייבין בשבת בבישול בחמי טבריה דאין בישול אלא באור ותולדותיו ולא בחמה ותולדותיה. וגם לגבי בישול בשר וחלב כתב הרמב”ם בפ”ט…

אמירה לנכרי בשבת (תשע”א)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

“וביום הראשון מקרא קדש וביום השביעי מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכה לא יעשה בהם” (י”ב ט”ז). א ביסוד האיסור   איתא במכילתא (בא פרשה ט’ א’) “כל מלאכה לא יעשה בהם, לא תעשה אתה, לא יעשה חברך, ולא יעשה גוי מלאכתך” ומשמע מדבריהם דאמירה לעכו”ם אסור מה”ת ולא כמבואר בכמה מקומות בשבת דאינו אלא…

שלוחו של אדם כמותו (תשע”ג)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

“והיה לכם למשמרת עד ארבעה עשר יום לחדש הזה ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הערבים” (י”ב ו’). “אמר רבי יהושע בן קרחה מנין ששלוחו של אדם כמותו שנאמר ‘ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הערבים’ וכי כל הקהל כולן שוחטין והלא אינו שוחט אלא אחד, מכאן ששלוחו של אדם כמותו” (קידושין מ”א…