עשרת הדברות (תשס"ו)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

וידבר אלקים את כל הדברים האלה לאמר (כ' א'). "את כל הדברים האלה מלמד שאמר הקב"ה עשרת הדברות בדבור אחד מה שאי אפשר לאדם לומר כן א"כ מה ת"ל עוד אנכי ולא יהיה לך שחזר ופירש על כל דיבור ודיבור בפני עצמו" (רש"י שם). "ואת לוחות האבן והתורה והמצוה אשר כתבתי להורותם כל שש מאות…

גרמא במחיקת השם ובשבת (תשס"ז)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

לא תעשון כן לה' אלקיכם (י"ב ד'). "ורמי דרבנן אדרבנן ורמי דרבי יוסי אדרבי יוסי דתניא הרי שהיה שם כתוב על בשרו הרי זה לא ירחוץ ולא יסוך ולא יעמוד במקום הטנופת נזדמנה לו טבילה של מצוה כורך עליה גמי ויורד וטובל רבי יוסי אומר לעולם יורד וטובל כדרכו ובלבד שלא ישפשף שאני התם דאמר…

ברכה שאינה צריכה (תשס"ח)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

  "לא תשא את שם ה' אלקיך לשוא" (שמות כ' ז') "כל המברך ברכה שאינה צריכה עובר משום לא תשא את שם ה' אלקיך לשוא" (רמב"ם ברכות א' ט"ו).   א ביסוד איסור אמירת ברכה שאי"צ הנה נחלקו הראשונים בברכה לבטלה אם יש בה איסור דאורייתא או דרבנן, דעת הרמב"ם (בשו"ת סימן פ"ד) דהוי מה"ת…

מראית עין וחשדא (תשס"ט)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"לא תעשה לך פסל וכל תמונה" (שמות כ' ד'). "בחותמו בולט ומשום חשדא, דתניא טבעת שחותמה בולט אסור להניחה" (עבו"ז מ"ג ע"ב). "חשדא, שלא יאמרו לה הוא עובד" (רש"י שם). "מעיין המושך לפני עבודת כוכבים לא ישחה וישתה מפני שנראה כמשתחוה לעבודת כוכבים ואם אינו נראה מותר. מאי אינו נראה, אילימא דלא מתחזי והאמר ר"י…

קידוש במקום סעודה (תש"ע)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

"זכור את יום השבת לקדשו" (כ' ח'). "אמר שמואל אין קידוש אלא במקום סעודה" (פסחים ק"א ע"א).   הנה נחלקו הפוסקים במה דבעינן קידוש במקום סעודה, מה נחשב סעודה ומה לא, וחמש מחלוקות בדבר. א) דעת הגאונים כפי שהובא בשו"ע סימן רע"ג סעיף ה' "כתבו הגאונים הא דאין קידוש אלא במקום סעודה אפילו אכל דבר…

אונס ומודעא (תשע"א)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"ויתיצבו בתחתית ההר" (י"ט י"ז). "אמר רב אבדימי בר חמא בר חסא מלמד שכפה הקב"ה עליהם את ההר כגיגית ואמר להם אם אתם מקבלין את התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם. אמר רב אחא בר יעקב מכאן מודעא רבה לאורייתא". "שאם יזמינם לדין למה לא קיימתם מה שקבלתם עליכם יש להם תשובה שקבלוה באונס"…

שביתת הקטן בשבת (תשע"ב)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"ויום השביעי שבת לה' אלקיך לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך" (כ' י'). "אלו הקטנים או אינו אלא גדולים, אמרת הלא כבר מוזהרים הם אלא לא בא אלא להזהיר גדולים על שביתת הקטנים, וזה ששנינו קטן שבא לכבות אין שומעין לו מפני ששביתתו עליך" (רש"י שם ומקורו במכילתא)….

ברכה שאינה צריכה (תשע"ג)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"לא תשא את שם ה' אלקיך לשוא" (כ' ז'). "כל המברך ברכה שאינה צריכה עובר משום לא תשא" (ברכות ל"ג ע"א). א ברכה לבטלה   הנה נחלקו רבותינו הראשונים אם ברכה לבטלה איסור דאורייתא היא או איסור דרבנן. דעת הרמב"ם בשו"ת (פאר הדור סימן ק"ה) דהוי מה"ת, וכך דייקו האחרונים מדבריו בהלכות ברכות (פ"א הט"ו)…