לעבור עבירה בקו"ע כדי למנוע עבירה חמורה יותר בשוא"ת (תשע"ד)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

 "וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי" (ב' א'). "וילך איש מבית לוי – להיכן הלך, אמר רב יהודה בר זבינא: שהלך בעצת בתו. תנא: עמרם גדול הדור היה, כיון שגזר פרעה הרשע כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, אמר: לשוא אנו עמלין! עמד וגירש את אשתו, עמדו כולן וגירשו את נשותיהן. אמרה לו בתו:…

אלה פקודי המשכן

מרן הרב אשר וייס

  "אלה פקודי המשכן משכן העדת אשר פקד על פי משה עבדת הלוים ביד איתמר בן אהרן הכהן: ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה עשה את כל אשר צוה ה' את משה: ואתו אהליאב בן אחיסמך למטה דן חרש וחשב ורקם בתכלת ובארגמן ובתולעת השני ובשש" (שמות ל"ח כ"א-כ"ג)  "אלה פקודי המשכן … א"ר…

שנים מקרא ואחד תרגום

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

  כבר כתבו דורשי רשומות ובעלי הרמז דבפסוק זה נרמז החיוב להשלים פרשיותיו עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום, כ"כ בבעל הטורים ובלבוש סימן רפ"ה.   "אמר רב הונא ב"ר יהודה אמר ר' אמי לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום, ואפילו עטרות ודיבון שכל המשלים פרשיותיו עם הצבור מאריכין לו ימיו…

עשרת הדברות (תשס"ו)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

וידבר אלקים את כל הדברים האלה לאמר (כ' א'). "את כל הדברים האלה מלמד שאמר הקב"ה עשרת הדברות בדבור אחד מה שאי אפשר לאדם לומר כן א"כ מה ת"ל עוד אנכי ולא יהיה לך שחזר ופירש על כל דיבור ודיבור בפני עצמו" (רש"י שם). "ואת לוחות האבן והתורה והמצוה אשר כתבתי להורותם כל שש מאות…

גרמא בשבת (תשס"ו)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

ובחורשת אבן למלאות ובחרושת עץ לעשות בכל מלאכת מחשבת (לה' לג')   "ת"ר ליבה וליבתו הרוח אם יש בליבויו כדי ללבותה חייב ואם לאו פטור אמאי ליהוי כזורה והרוח מסייעתו אמר אביי הכא במאי עסקינן כגון שליבה מצד אחד ולבתו הרוח מצד אחר רבא אמר כגון שליבה ברוח מצויה ולבתו הרוח ברוח שאינה מצויה ר'…

ד' כוסות

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

לכן אמר לבני ישראל אני ה' והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים והצלתי אתכם מעבודתם וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלקים וידעתם כי אני ה' אלקיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים (ו' ו' – ז').   "מנין לארבעה כוסות רבי יוחנן בשם ר' בנייה כנגד ארבע גאולות לכן אמור…

הלל והודאה (תשס"ו)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה' ויאמרו לאמור" (ט"ו א'). וכן אתה מוצא במצרים שנאמר השיר יהיה לכם כליל התקדש החג כאותו לילה שנאמר ליל שמורים…ויאמרו בשירת יום סוף 'לאמר' מהו לאמור לדורות, כשיעשה להם הקב"ה נסים יהיו אומרים לו שירה (ערוגת הבשם בשם מדרש ילמדנו).   הנה נחלקו הראשונים במצות ההלל…