שנים מקרא ואחד תרגום

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

  כבר כתבו דורשי רשומות ובעלי הרמז דבפסוק זה נרמז החיוב להשלים פרשיותיו עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום, כ"כ בבעל הטורים ובלבוש סימן רפ"ה.   "אמר רב הונא ב"ר יהודה אמר ר' אמי לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום, ואפילו עטרות ודיבון שכל המשלים פרשיותיו עם הצבור מאריכין לו ימיו…

עשרת הדברות (תשס"ו)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

וידבר אלקים את כל הדברים האלה לאמר (כ' א'). "את כל הדברים האלה מלמד שאמר הקב"ה עשרת הדברות בדבור אחד מה שאי אפשר לאדם לומר כן א"כ מה ת"ל עוד אנכי ולא יהיה לך שחזר ופירש על כל דיבור ודיבור בפני עצמו" (רש"י שם). "ואת לוחות האבן והתורה והמצוה אשר כתבתי להורותם כל שש מאות…

גרמא בשבת (תשס"ו)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

ובחורשת אבן למלאות ובחרושת עץ לעשות בכל מלאכת מחשבת (לה' לג')   "ת"ר ליבה וליבתו הרוח אם יש בליבויו כדי ללבותה חייב ואם לאו פטור אמאי ליהוי כזורה והרוח מסייעתו אמר אביי הכא במאי עסקינן כגון שליבה מצד אחד ולבתו הרוח מצד אחר רבא אמר כגון שליבה ברוח מצויה ולבתו הרוח ברוח שאינה מצויה ר'…

ד' כוסות

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

לכן אמר לבני ישראל אני ה' והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים והצלתי אתכם מעבודתם וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלקים וידעתם כי אני ה' אלקיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים (ו' ו' – ז').   "מנין לארבעה כוסות רבי יוחנן בשם ר' בנייה כנגד ארבע גאולות לכן אמור…

הלל והודאה (תשס"ו)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה' ויאמרו לאמור" (ט"ו א'). וכן אתה מוצא במצרים שנאמר השיר יהיה לכם כליל התקדש החג כאותו לילה שנאמר ליל שמורים…ויאמרו בשירת יום סוף 'לאמר' מהו לאמור לדורות, כשיעשה להם הקב"ה נסים יהיו אומרים לו שירה (ערוגת הבשם בשם מדרש ילמדנו).   הנה נחלקו הראשונים במצות ההלל…

מלאכת יו"ט {מתוך-הואיל} (תשס"ו)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

ובדין מתוך והואיל וביום הראשון מקרא קדש וביום השביעי מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכה לא יעשה בהם אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם (י"ב ט"ז). א   "בית שמאי אומרים אין מוציאין לא את הקטן ולא את הלולב ולא את ספר תורה לרשות הרבים ובית הלל מתירין" ובגמ' "תני תנא קמיה…

נשים וחתן במצות מגילה (תשס"ו)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

נשים חייבות במקרא מגילה שאף הן היו באותו הנס (מגילה ד' ע"א) הנה הלכה זו מבית מדרשו של רבי יהושע בן לוי יצאה, ובשלש מקומות חידש סברא זו, לגבי שלש מצוות שונות. א במגילה דף ד' ע"א, "אמר ר' יהושע בן לוי נשים חייבות במקרא מגילה שאף הן היו באותו הנס". לגבי נר חנוכה מצינו…

גרמא במחיקת השם ובשבת (תשס"ז)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

לא תעשון כן לה' אלקיכם (י"ב ד'). "ורמי דרבנן אדרבנן ורמי דרבי יוסי אדרבי יוסי דתניא הרי שהיה שם כתוב על בשרו הרי זה לא ירחוץ ולא יסוך ולא יעמוד במקום הטנופת נזדמנה לו טבילה של מצוה כורך עליה גמי ויורד וטובל רבי יוסי אומר לעולם יורד וטובל כדרכו ובלבד שלא ישפשף שאני התם דאמר…

חינוך המזבח וכלי המקדש (תשס"ה)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"וזה אשר תעשה על המזבח כבשים בני שנה שנים ליום תמיד, את הכבש האחד תעשה בבקר ואת הכבש השני תעשה בין הערבים" (כ"ט  ל"ח-ל"ט). "אין מחנכין את מזבח הזהב אלא בקטורת הסמים, ולא מזבח העולה אלא בתמיד של שחר, ולא את השלחן אלא בלחם הפנים של שבת, ולא את המנורה אלא בשבעת נרותיה בין הערביים"…

בית כנסת כמקדש מעט(תשס"ה)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" (כ"ה ח') 'כמה חביבין אינון ישראל קמי קב"ה דבכל אתר דאינון שריין קב"ה אשתכח בינייהו בגין דלא אעדי רחימותא דיליה מנהון, מה כתיב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ועשו לי מקדש סתם, דכל בי כנישתא בעלמא מקדש אקרי, והא אוקמוה,. שכינתא אקדימת לבי כנישתא'. (זוה"ק במדבר נשא, אות ק"ה) "ואהי…