מינקת נכריה וחלב עכו"ם(תשס"ה)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

ותאמר אחותו אל בת פרעה האלך וקראתי לך אשה מינקת מן העברית ותינק לך את הילד (שמות ב' ז'). "שהחזירתו על מצריות הרבה לינק ולא ינק לפי שהיה עתיד לדבר עם השכינה" (רש"י שם). "חלב מצרית כחלב ישראלית ומ"מ לא יניקו תינוק מן המצרית אם אפשר בישראלית דחלב עובדת כוכבים מטמטם הלב ומוליד לו טבע…

מדות ושיעורי תורה (תשע"ב)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

ארץ חטה ושערה וגפן ותאנה ורמון ארץ זית שמן ודבש (ח' ח'). "אמר ר' חייא בר אשי אמר רב שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני, שיעורין דאורייתא הוא דכתיב 'ארץ חטה ושעורה' וגו' ואמר רב חנן כל הפסוק הזה לשיעורין נאמר, חטה לכדתנן הנכנס לבית המנוגע וכליו על כתפיו וסנדליו וטבעותיו בידיו הוא והם טמאים…

מציל עצמו בממון חבירו (תשס"ה)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"ושרץ היאר צפרדעים ועלו ובאו בביתך ובחדר משכבך ועל מטתך ובבית עבדיך ובעמך ובתנוריך ובמשארותיך" (ו' כ"ח). "עוד זו דרש תודוס איש רומי, מה ראו חנניה מישאל ועזריה שמסרו עצמן על קדושת השם לכבשן האש, נשאו קל וחומר מצפרדעים, ומה צפרדעין שאין מצווין על קדושת השם כתיב בהו "ועלו ובאו בביתך וגו' ובתנוריך ובמשארותיך", אימתי…

לחם משנה (תשס"ה)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"ויהי ביום הששי לקטו לחם משנה שני העמר לאחד ויבואו כל נשיאי העדה ויגידו למשה " (ט"ז כ"ב) הנה מפסוק זה למדו חז"ל בשבת (קי"ז ע"ב) מצות לחם משנה בשבת וכדאמרו שם אמר ר' אבא בשבת חייב אדם לבצוע על שתי ככרות דכתיב לחם משנה".   ונחלקו הפוסקים אם דאורייתא היא ודרשה גמורה דרשו או…

שימור במצת מצוה (תשס"ה)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

ושמרתם את המצות כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים ושמרתם את היום הזה לדורותיכם חקת עולם (י"ב י"ז). "החטים שעושים בהם מצת מצוה טוב לשמרן שלא יפלו עליהם מים משעת קצירה ולפחות משעה טחינה ובשעת הדחק מותר ליקח קמח מן השוק" (שו"ע סימן תנ"ג סעיף ד'). א הנה ד' זמנים חלוקים הם…

חצי שיעור אסור מן התורה

מרן הרב אשר וייס

"דבר אל בני ישראל לאמר כל חלב שור וכשב ועז לא תאכלו" (ז' כ"ג). "גופא חצי שיעור רבי יוחנן אמר אסור מן התורה ריש לקיש אמר מותר מן התורה ר' יוחנן אמר אסור מן התורה כיון דחזי לאצטרופי איסורא קאכיל ריש לקיש אמר מותר מן התורה אכילה אמר רחמנא וליכא איתיביה ר' יוחנן לריש לקיש…

שליחות בבנין בית המקדש ועשיית כליו

מרן הרב אשר וייס

"ותכל כל עבודת משכן אהל מועד ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה ה' את משה כן עשו" (ל"ט ל"ב) "ככל אשר צוה ה' את משה כן עשו בני ישראל את כל העבודה" (ל"ט מ"ב). א הנה יש לעיין למה לא למדו חז"ל מפסוקים אלה ששלוחו של אדם כמותו, והלא בקידושין דף מ"א האריכו בשאלה "שליחות…

מלאכת מחשבת (תשס"ח)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

וּבַחֲרֹשֶׁת אֶבֶן לְמַלֹּאת, וּבַחֲרֹשֶׁת עֵץ; לַעֲשׂוֹת, בְּכָל-מְלֶאכֶת מַחֲשָׁבֶת.(ל"ה ל"ג). הנה ידוע דילפינן מלאכות שבת ממלאכות המשכן, ומלבד עצם מנין המלאכות ומהותן דהיינו ל"ט מלאכות שהיו במשכן שהן הן מלאכות שבת, ילפינן עוד ממלאכת המשכן דאין האדם חייב במלאכות שבת אלא במלאכת מחשבת כעין מלאכות המשכן כמבואר בכמה מקומות בש"ס.   ושיגרת ההבנה בגדר זה דמלאכת…

אכילת קדשים וגדר "למשחה" (תשס"ח)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"ואכלו אותם אשר כופר בהם" (כ"ט ל"ג). הנה מבואר בגמ' (פסחים נ"ט ע"ב) שמכאן מצות אכילת קדשים וכמו שאמרו שם "מלמד שכהנים אוכלים ובעלים מתכפרין". ונחלקו הראשונים במצוה זו, האם היא נאמרה בקדשים הנאכלים לכהנים בלבד וכפשטיה דקרא דמיירי באיל המלואים ולהדיא כתיב ביה (שם) "וזר לא יאכל כי קדש הם", או שמא אף קדשים…

כותל המערבי (תשס"ח)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" (כ"ה ח'). "א"ר חמא לעולם אין השכינה זזה מכותל המערבי שנאמר הנה זה עומד אחר כתלנו" (שמו"ר ב'). "כבר נשבע הקב"ה לדוד שאינו חרב לעולם" (שהש"ר ב'). משחרב בית מקדשנו ותפארתנו, בעוונותינו שרבו, אין לנו אלא שריד בית מקדשנו שממנו לא זזה שכינה מעולם. ונעסוק היום בהלכותיו, פרטיו ודקדוקיו. הנה…