מלאכת יו”ט {מתוך-הואיל} (תשס”ו)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

ובדין מתוך והואיל וביום הראשון מקרא קדש וביום השביעי מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכה לא יעשה בהם אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם (י”ב ט”ז). א   “בית שמאי אומרים אין מוציאין לא את הקטן ולא את הלולב ולא את ספר תורה לרשות הרבים ובית הלל מתירין” ובגמ’ “תני תנא קמיה…

נשים וחתן במצות מגילה (תשס”ו)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

נשים חייבות במקרא מגילה שאף הן היו באותו הנס (מגילה ד’ ע”א) הנה הלכה זו מבית מדרשו של רבי יהושע בן לוי יצאה, ובשלש מקומות חידש סברא זו, לגבי שלש מצוות שונות. א במגילה דף ד’ ע”א, “אמר ר’ יהושע בן לוי נשים חייבות במקרא מגילה שאף הן היו באותו הנס”. לגבי נר חנוכה מצינו…

גרמא במחיקת השם ובשבת (תשס”ז)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

לא תעשון כן לה’ אלקיכם (י”ב ד’). “ורמי דרבנן אדרבנן ורמי דרבי יוסי אדרבי יוסי דתניא הרי שהיה שם כתוב על בשרו הרי זה לא ירחוץ ולא יסוך ולא יעמוד במקום הטנופת נזדמנה לו טבילה של מצוה כורך עליה גמי ויורד וטובל רבי יוסי אומר לעולם יורד וטובל כדרכו ובלבד שלא ישפשף שאני התם דאמר…

חינוך המזבח וכלי המקדש (תשס”ה)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

“וזה אשר תעשה על המזבח כבשים בני שנה שנים ליום תמיד, את הכבש האחד תעשה בבקר ואת הכבש השני תעשה בין הערבים” (כ”ט  ל”ח-ל”ט). “אין מחנכין את מזבח הזהב אלא בקטורת הסמים, ולא מזבח העולה אלא בתמיד של שחר, ולא את השלחן אלא בלחם הפנים של שבת, ולא את המנורה אלא בשבעת נרותיה בין הערביים”…

בית כנסת כמקדש מעט(תשס”ה)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

“ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם” (כ”ה ח’) ‘כמה חביבין אינון ישראל קמי קב”ה דבכל אתר דאינון שריין קב”ה אשתכח בינייהו בגין דלא אעדי רחימותא דיליה מנהון, מה כתיב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ועשו לי מקדש סתם, דכל בי כנישתא בעלמא מקדש אקרי, והא אוקמוה,. שכינתא אקדימת לבי כנישתא’. (זוה”ק במדבר נשא, אות ק”ה) “ואהי…

מינקת נכריה וחלב עכו”ם(תשס”ה)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

ותאמר אחותו אל בת פרעה האלך וקראתי לך אשה מינקת מן העברית ותינק לך את הילד (שמות ב’ ז’). “שהחזירתו על מצריות הרבה לינק ולא ינק לפי שהיה עתיד לדבר עם השכינה” (רש”י שם). “חלב מצרית כחלב ישראלית ומ”מ לא יניקו תינוק מן המצרית אם אפשר בישראלית דחלב עובדת כוכבים מטמטם הלב ומוליד לו טבע…

מדות ושיעורי תורה (תשע”ב)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

ארץ חטה ושערה וגפן ותאנה ורמון ארץ זית שמן ודבש (ח’ ח’). “אמר ר’ חייא בר אשי אמר רב שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני, שיעורין דאורייתא הוא דכתיב ‘ארץ חטה ושעורה’ וגו’ ואמר רב חנן כל הפסוק הזה לשיעורין נאמר, חטה לכדתנן הנכנס לבית המנוגע וכליו על כתפיו וסנדליו וטבעותיו בידיו הוא והם טמאים…

מציל עצמו בממון חבירו (תשס”ה)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

“ושרץ היאר צפרדעים ועלו ובאו בביתך ובחדר משכבך ועל מטתך ובבית עבדיך ובעמך ובתנוריך ובמשארותיך” (ו’ כ”ח). “עוד זו דרש תודוס איש רומי, מה ראו חנניה מישאל ועזריה שמסרו עצמן על קדושת השם לכבשן האש, נשאו קל וחומר מצפרדעים, ומה צפרדעין שאין מצווין על קדושת השם כתיב בהו “ועלו ובאו בביתך וגו’ ובתנוריך ובמשארותיך”, אימתי…

לחם משנה (תשס”ה)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

“ויהי ביום הששי לקטו לחם משנה שני העמר לאחד ויבואו כל נשיאי העדה ויגידו למשה ” (ט”ז כ”ב) הנה מפסוק זה למדו חז”ל בשבת (קי”ז ע”ב) מצות לחם משנה בשבת וכדאמרו שם אמר ר’ אבא בשבת חייב אדם לבצוע על שתי ככרות דכתיב לחם משנה”.   ונחלקו הפוסקים אם דאורייתא היא ודרשה גמורה דרשו או…

שימור במצת מצוה (תשס”ה)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

ושמרתם את המצות כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים ושמרתם את היום הזה לדורותיכם חקת עולם (י”ב י”ז). “החטים שעושים בהם מצת מצוה טוב לשמרן שלא יפלו עליהם מים משעת קצירה ולפחות משעה טחינה ובשעת הדחק מותר ליקח קמח מן השוק” (שו”ע סימן תנ”ג סעיף ד’). א הנה ד’ זמנים חלוקים הם…