תשלומי גניבה ומזיק (תשס"ח)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

קרן כעין שגנב "אם המצא תמצא בידו הגנבה משור עד חמור עד שה חיים שנים ישלם" (כ"ב ג') "גופא אמר רב קרן כעין שגנב תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה כשעת העמדה בדין מאי טעמא דרב אמר קרא גניבה וחיים אמאי קאמר רחמנא חיים בגניבה אחייה לקרן כעין שגנב" (ב"ק ס"ה ע"א). כתב הרא"ש שם סימן…

ברכה שאינה צריכה (תשס"ח)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

  "לא תשא את שם ה' אלקיך לשוא" (שמות כ' ז') "כל המברך ברכה שאינה צריכה עובר משום לא תשא את שם ה' אלקיך לשוא" (רמב"ם ברכות א' ט"ו).   א ביסוד איסור אמירת ברכה שאי"צ הנה נחלקו הראשונים בברכה לבטלה אם יש בה איסור דאורייתא או דרבנן, דעת הרמב"ם (בשו"ת סימן פ"ד) דהוי מה"ת…

שירת הים (תשס"ח) אידיש

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה' ויאמרו לאמר אשירה לה' כי גאה גאה סוס ורכבו רמה בים" (ט"ו א'). "ובתקון הגאונים יש נוהגין לומר ויברך דוד את ה' לעיני על הקהל עד ומהללים לשם תפארתך כאשר הוא בספר דברי הימים. ויברכו שם כבודך עד שירת הים כאשר הוא בספר עזרא, ושירת הים….

מלאכת אוכל נפש ביו"ט (תשס"ח)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"וביום הראשון מקרא קדש וביום השביעי מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכה לא יעשה בהם אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם" (י"ב ט"ז). שימוש במים חמים ביו"ט נשאלתי אם מותר להשתמש ביו"ט במים חמים שחוממו מערב יו"ט. יסוד השאלה הוא בעובדה שכאשר מוציאים מים מן הדוד שבו התחממו נכנסים תחתיהם מים פושרים…

ד' כוסות ביין של שביעית

מרן הרב אשר וייס

לכן אמר לבני ישראל אני ה' והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים והצלתי אתכם מעבודתם וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלקים וידעתם כי אני ה' אלקיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים (ו' ו' – ז').   "וכוס פרעה בידי מכאן קבעו חכמים ארבע כוסות של לילי פסח, אמר ר'…

ואלה שמות בני ישראל. (תשע"א)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

  כבר כתבו דורשי רשומות ובעלי הרמז דבפסוק זה נרמז החיוב להשלים פרשיותיו עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום, כ"כ בבעל הטורים ובלבוש סימן רפ"ה.   "אמר רב הונא ב"ר יהודה אמר ר' אמי לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום, ואפילו עטרות ודיבון שכל המשלים פרשיותיו עם הצבור מאריכין לו ימיו…

המרים יד על חברו (תשס"ח)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"ויצא ביום השני והנה שני אנשים עברים נצים, ויאמר לרשע למה תכה רעך"  (ב' י"ג).  "אמר ר"ל המגביה ידו על חברו אעפ"י שלא הכהו נקרא רשע שנאמר 'ויאמר לרשע למה תכה רעך, למה הכית לא נאמר אלא למה תכה, אעפ"י שלא הכהו נקרא רשע" (סנהדרין נ"ח ע"ב). הנה כתב הרמ"א בחשן משפט סימן ל"ד סעיף…

זכירת מעשה עמלק (תשע"ג)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים" (כ"ה י"ז). א הנה נחלקו הראשונים בביאור מצוה זו, באיזה ענין ואופן מצווים אנו בזכירת מעשה עמלק, וג' מחלוקות בדבר. א: מדברי התוס' בברכות י"ג ע"א מבואר דמה"ת חייב לקרוא פרשה זו שבתורה ולא די בזכירה בעלמא כל אחד לפי צחות לשונו, שהרי דחו פרש"י שכתב…

בנין בית הכנסת וחלוקתו (תשס"ט)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

  "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" (כ"ה ח').   א בנין בית הכנסת כתב הרמב"ם בהלכות תפלה (פרק י"א ה"א) "כל מקום שיש בו עשרה מישראל צריך להכין לו בית שיכנסו בו לתפלה בכל עת תפלה, ומקום זה נקרא בית הכנסת". ומבואר מדברי הרמב"ם דמלבד המצוה להתפלל בציבור יש מצוה להכין בית כנסת ויש לעיין…

מראית עין וחשדא (תשס"ט)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"לא תעשה לך פסל וכל תמונה" (שמות כ' ד'). "בחותמו בולט ומשום חשדא, דתניא טבעת שחותמה בולט אסור להניחה" (עבו"ז מ"ג ע"ב). "חשדא, שלא יאמרו לה הוא עובד" (רש"י שם). "מעיין המושך לפני עבודת כוכבים לא ישחה וישתה מפני שנראה כמשתחוה לעבודת כוכבים ואם אינו נראה מותר. מאי אינו נראה, אילימא דלא מתחזי והאמר ר"י…