חצי שיעור אסור מן התורה

מרן הרב אשר וייס

“דבר אל בני ישראל לאמר כל חלב שור וכשב ועז לא תאכלו” (ז’ כ”ג). “גופא חצי שיעור רבי יוחנן אמר אסור מן התורה ריש לקיש אמר מותר מן התורה ר’ יוחנן אמר אסור מן התורה כיון דחזי לאצטרופי איסורא קאכיל ריש לקיש אמר מותר מן התורה אכילה אמר רחמנא וליכא איתיביה ר’ יוחנן לריש לקיש…

שליחות בבנין בית המקדש ועשיית כליו

מרן הרב אשר וייס

“ותכל כל עבודת משכן אהל מועד ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה ה’ את משה כן עשו” (ל”ט ל”ב) “ככל אשר צוה ה’ את משה כן עשו בני ישראל את כל העבודה” (ל”ט מ”ב). א הנה יש לעיין למה לא למדו חז”ל מפסוקים אלה ששלוחו של אדם כמותו, והלא בקידושין דף מ”א האריכו בשאלה “שליחות…

מלאכת מחשבת (תשס”ח)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

וּבַחֲרֹשֶׁת אֶבֶן לְמַלֹּאת, וּבַחֲרֹשֶׁת עֵץ; לַעֲשׂוֹת, בְּכָל-מְלֶאכֶת מַחֲשָׁבֶת.(ל”ה ל”ג). הנה ידוע דילפינן מלאכות שבת ממלאכות המשכן, ומלבד עצם מנין המלאכות ומהותן דהיינו ל”ט מלאכות שהיו במשכן שהן הן מלאכות שבת, ילפינן עוד ממלאכת המשכן דאין האדם חייב במלאכות שבת אלא במלאכת מחשבת כעין מלאכות המשכן כמבואר בכמה מקומות בש”ס.   ושיגרת ההבנה בגדר זה דמלאכת…

אכילת קדשים וגדר “למשחה” (תשס”ח)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

“ואכלו אותם אשר כופר בהם” (כ”ט ל”ג). הנה מבואר בגמ’ (פסחים נ”ט ע”ב) שמכאן מצות אכילת קדשים וכמו שאמרו שם “מלמד שכהנים אוכלים ובעלים מתכפרין”. ונחלקו הראשונים במצוה זו, האם היא נאמרה בקדשים הנאכלים לכהנים בלבד וכפשטיה דקרא דמיירי באיל המלואים ולהדיא כתיב ביה (שם) “וזר לא יאכל כי קדש הם”, או שמא אף קדשים…

כותל המערבי (תשס”ח)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

“ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם” (כ”ה ח’). “א”ר חמא לעולם אין השכינה זזה מכותל המערבי שנאמר הנה זה עומד אחר כתלנו” (שמו”ר ב’). “כבר נשבע הקב”ה לדוד שאינו חרב לעולם” (שהש”ר ב’). משחרב בית מקדשנו ותפארתנו, בעוונותינו שרבו, אין לנו אלא שריד בית מקדשנו שממנו לא זזה שכינה מעולם. ונעסוק היום בהלכותיו, פרטיו ודקדוקיו. הנה…

תשלומי גניבה ומזיק (תשס”ח)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

קרן כעין שגנב “אם המצא תמצא בידו הגנבה משור עד חמור עד שה חיים שנים ישלם” (כ”ב ג’) “גופא אמר רב קרן כעין שגנב תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה כשעת העמדה בדין מאי טעמא דרב אמר קרא גניבה וחיים אמאי קאמר רחמנא חיים בגניבה אחייה לקרן כעין שגנב” (ב”ק ס”ה ע”א). כתב הרא”ש שם סימן…

ברכה שאינה צריכה (תשס”ח)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

  “לא תשא את שם ה’ אלקיך לשוא” (שמות כ’ ז’) “כל המברך ברכה שאינה צריכה עובר משום לא תשא את שם ה’ אלקיך לשוא” (רמב”ם ברכות א’ ט”ו).   א ביסוד איסור אמירת ברכה שאי”צ הנה נחלקו הראשונים בברכה לבטלה אם יש בה איסור דאורייתא או דרבנן, דעת הרמב”ם (בשו”ת סימן פ”ד) דהוי מה”ת…

שירת הים (תשס”ח) אידיש

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

“אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה’ ויאמרו לאמר אשירה לה’ כי גאה גאה סוס ורכבו רמה בים” (ט”ו א’). “ובתקון הגאונים יש נוהגין לומר ויברך דוד את ה’ לעיני על הקהל עד ומהללים לשם תפארתך כאשר הוא בספר דברי הימים. ויברכו שם כבודך עד שירת הים כאשר הוא בספר עזרא, ושירת הים….

מלאכת אוכל נפש ביו”ט (תשס”ח)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

“וביום הראשון מקרא קדש וביום השביעי מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכה לא יעשה בהם אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם” (י”ב ט”ז). שימוש במים חמים ביו”ט נשאלתי אם מותר להשתמש ביו”ט במים חמים שחוממו מערב יו”ט. יסוד השאלה הוא בעובדה שכאשר מוציאים מים מן הדוד שבו התחממו נכנסים תחתיהם מים פושרים…

ד’ כוסות ביין של שביעית

מרן הרב אשר וייס

לכן אמר לבני ישראל אני ה’ והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים והצלתי אתכם מעבודתם וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלקים וידעתם כי אני ה’ אלקיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים (ו’ ו’ – ז’).   “וכוס פרעה בידי מכאן קבעו חכמים ארבע כוסות של לילי פסח, אמר ר’…