מצות תפילין (תשס"ט)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"והיו לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך" (י"ג ט').   הנה נחלקו הראשונים במצות תפילין אם תפילין של יד ותפילין של ראש מצוה אחת הן או שתי מצוות. הרמב"ם בסהמ"צ מנאן לשתי מצוות במ"ע י"ב – י"ג, וכ"ה בסמ"ג (כ"א – כ"ב) ובחינוך (תכ"א – תכ"ב). לעומתם מצינו בה"ג (הקדמה מ"ע ב') וביראים (ט"ז…

מעשה כשפים וספר יצירה (תשס"ט)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"ויאמר ה' אל משה ואל אהרן לאמר, כי ידבר אליכם פרעה לאמר תנו לכם מופת ואמרת אל אהרן קח את מטך והשלך לפני פרעה יהיה לתנין, ויבא משה ואהרן אל פרעה ויעשו כן כאשר צוה ה' וישלך אהרן את מטהו לפני פרעה ולפני עבדיו ויהי לתנין, ויקרא גם פרעה לחכמים ולמכשפים ויעשו גם הם חרטומי…

האם צריך להסתכן כדי להציל חבירו (תשע"ג)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"ויאמר ה' אל משה במדין לך שב מצרים כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך" (ד' י"ט).   הנה חידוש עצום כתב כאן המשך חכמה, דאילולי שמתו כל האנשים שבקשו את נפשו של משה רבינו לא היה הקב"ה מצוה עליו לפקוד את בני ישראל במצרים ולהושיען מצרתם, דאין אדם חייב לסכן את נפשו אפילו להצלת…

גרמא בשבת (תש"ע)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

  הנה כבר דנתי במקומות רבים בדיני גרמא בשבת גם ביסודות הסוגיא (עיין מנחת אשר מסכת שבת סימן נ"ו, מנח"א שמות סימן ס"ד ס"ה) וגם הלכה למעשה, אמנם צריך לעיין עוד בכמה ספיקות שיש בסוגיא עצומה זו. וראשית נאמר דעל אף שמפשטות הסוגיא בשבת ק"כ ע"ב משמע דאין כלל איסור בגרם מלאכה דעשיה אסרה תורה…

שבירת הלוחות (תש"ע)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

"ויהי כאשר קרב אל המחנה וירא את העגל ומחולות ויחר אף משה וישלך מידיו את הלוחות וישבר אותם תחת הר" (ל"ב י"ט)   הנה יש לעיין בשבירת הלוחות ע"י משה רבינו, הלא לכאורה היה בזה לאו ד"לא תעשון כן לה' אלקיכם" (דברים י"ב ד') דהלא המוחק או המאבד כתבי הקודש עובר בלאו זה כמבואר במכות…

מצות משלוח מנות

מרן הרב אשר וייס

"כימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים" (אסתר ט' כ"ב). הנה מצינו שכתב תרומת הדשן (סימן קי"א) בטעם מצות משלוח מנות וז"ל: "נראה טעם דמשלוח מנות הוא כדי שיהא לכל אחד די וספק לקיים הסעודה כדינא,…

סתמא לשמה במצוות (תש"ע)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" (כ"ה מ'). "ועשו לשמי בית קדושה" (רש"י שם). "שהיו אומרים בשעת מלאכה הרי אנו עושים דבר זה כאשר צוה ה' את משה" (אוה"ח שמות ל"ט א').   הן מצינו בקדשים דסתמא לשמה, ואף שלא כיון להדיא לשם קודש ולשם בעלים הקרבן כשר (זבחים ב' ע"ב), ובדברי הראשונים מצאנו שדנו כן…

שוחד גדר איסורו וחיוב השבתו (תש"ע)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"ושחד לא תקח כי השחד יעור עיני פקחים ויסלף דברי צדיקים" (כ"ג ח'). "מאד מאד צריך הדיין ליזהר שלא ליקח שוחד אפילו לזכות את הזכאי, ואם לקחו צריך להחזירו כשיתבענו הנותן" (חשן משפט סימן ט' סעיף א', רמב"ם פרק כ"ג ה"א מסנהדרין).   וצריך ביאור מנ"ל דדיין שלקח שוחד צריך להחזירו ומה גדר חיוב זה….

קידוש במקום סעודה (תש"ע)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

"זכור את יום השבת לקדשו" (כ' ח'). "אמר שמואל אין קידוש אלא במקום סעודה" (פסחים ק"א ע"א).   הנה נחלקו הפוסקים במה דבעינן קידוש במקום סעודה, מה נחשב סעודה ומה לא, וחמש מחלוקות בדבר. א) דעת הגאונים כפי שהובא בשו"ע סימן רע"ג סעיף ה' "כתבו הגאונים הא דאין קידוש אלא במקום סעודה אפילו אכל דבר…

בישול בשבת בדבר שאין צריך בישול (תש"ע)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"את אשר תאפו אפו ואת אשר תבשלו בשלו" (ט"ז כ"ג). "מה שאתם רוצים לאפות בתנור אפו היום הכל לשני ימים, ומה שאתם צריכים לבשל ממנו במים בשלו היום" (רש"י שם).   הרי מבואר דיש במן איסור אפיה ובישול בשבת מה"ת. ויש לעיין בזה דהלא פשוט מפשטיה דקרא דהמן היה ראוי לאכילה ללא כל בישול ואפיה…