ואלה שמות בני ישראל. (תשע”א)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

  כבר כתבו דורשי רשומות ובעלי הרמז דבפסוק זה נרמז החיוב להשלים פרשיותיו עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום, כ”כ בבעל הטורים ובלבוש סימן רפ”ה.   “אמר רב הונא ב”ר יהודה אמר ר’ אמי לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום, ואפילו עטרות ודיבון שכל המשלים פרשיותיו עם הצבור מאריכין לו ימיו…

המרים יד על חברו (תשס”ח)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

“ויצא ביום השני והנה שני אנשים עברים נצים, ויאמר לרשע למה תכה רעך”  (ב’ י”ג).  “אמר ר”ל המגביה ידו על חברו אעפ”י שלא הכהו נקרא רשע שנאמר ‘ויאמר לרשע למה תכה רעך, למה הכית לא נאמר אלא למה תכה, אעפ”י שלא הכהו נקרא רשע” (סנהדרין נ”ח ע”ב). הנה כתב הרמ”א בחשן משפט סימן ל”ד סעיף…

זכירת מעשה עמלק (תשע”ג)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

“זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים” (כ”ה י”ז). א הנה נחלקו הראשונים בביאור מצוה זו, באיזה ענין ואופן מצווים אנו בזכירת מעשה עמלק, וג’ מחלוקות בדבר. א: מדברי התוס’ בברכות י”ג ע”א מבואר דמה”ת חייב לקרוא פרשה זו שבתורה ולא די בזכירה בעלמא כל אחד לפי צחות לשונו, שהרי דחו פרש”י שכתב…

בנין בית הכנסת וחלוקתו (תשס”ט)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

  “ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם” (כ”ה ח’).   א בנין בית הכנסת כתב הרמב”ם בהלכות תפלה (פרק י”א ה”א) “כל מקום שיש בו עשרה מישראל צריך להכין לו בית שיכנסו בו לתפלה בכל עת תפלה, ומקום זה נקרא בית הכנסת”. ומבואר מדברי הרמב”ם דמלבד המצוה להתפלל בציבור יש מצוה להכין בית כנסת ויש לעיין…

מראית עין וחשדא (תשס”ט)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

“לא תעשה לך פסל וכל תמונה” (שמות כ’ ד’). “בחותמו בולט ומשום חשדא, דתניא טבעת שחותמה בולט אסור להניחה” (עבו”ז מ”ג ע”ב). “חשדא, שלא יאמרו לה הוא עובד” (רש”י שם). “מעיין המושך לפני עבודת כוכבים לא ישחה וישתה מפני שנראה כמשתחוה לעבודת כוכבים ואם אינו נראה מותר. מאי אינו נראה, אילימא דלא מתחזי והאמר ר”י…

מצות תפילין (תשס”ט)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

“והיו לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך” (י”ג ט’).   הנה נחלקו הראשונים במצות תפילין אם תפילין של יד ותפילין של ראש מצוה אחת הן או שתי מצוות. הרמב”ם בסהמ”צ מנאן לשתי מצוות במ”ע י”ב – י”ג, וכ”ה בסמ”ג (כ”א – כ”ב) ובחינוך (תכ”א – תכ”ב). לעומתם מצינו בה”ג (הקדמה מ”ע ב’) וביראים (ט”ז…

מעשה כשפים וספר יצירה (תשס”ט)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

“ויאמר ה’ אל משה ואל אהרן לאמר, כי ידבר אליכם פרעה לאמר תנו לכם מופת ואמרת אל אהרן קח את מטך והשלך לפני פרעה יהיה לתנין, ויבא משה ואהרן אל פרעה ויעשו כן כאשר צוה ה’ וישלך אהרן את מטהו לפני פרעה ולפני עבדיו ויהי לתנין, ויקרא גם פרעה לחכמים ולמכשפים ויעשו גם הם חרטומי…

האם צריך להסתכן כדי להציל חבירו (תשע”ג)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

“ויאמר ה’ אל משה במדין לך שב מצרים כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך” (ד’ י”ט).   הנה חידוש עצום כתב כאן המשך חכמה, דאילולי שמתו כל האנשים שבקשו את נפשו של משה רבינו לא היה הקב”ה מצוה עליו לפקוד את בני ישראל במצרים ולהושיען מצרתם, דאין אדם חייב לסכן את נפשו אפילו להצלת…

גרמא בשבת (תש”ע)

מרן הרב אשר וייס | Press to view and listen »

  הנה כבר דנתי במקומות רבים בדיני גרמא בשבת גם ביסודות הסוגיא (עיין מנחת אשר מסכת שבת סימן נ”ו, מנח”א שמות סימן ס”ד ס”ה) וגם הלכה למעשה, אמנם צריך לעיין עוד בכמה ספיקות שיש בסוגיא עצומה זו. וראשית נאמר דעל אף שמפשטות הסוגיא בשבת ק”כ ע”ב משמע דאין כלל איסור בגרם מלאכה דעשיה אסרה תורה…

שבירת הלוחות (תש”ע)

מרן הרב אשר וייס | Press to view and listen »

“ויהי כאשר קרב אל המחנה וירא את העגל ומחולות ויחר אף משה וישלך מידיו את הלוחות וישבר אותם תחת הר” (ל”ב י”ט)   הנה יש לעיין בשבירת הלוחות ע”י משה רבינו, הלא לכאורה היה בזה לאו ד”לא תעשון כן לה’ אלקיכם” (דברים י”ב ד’) דהלא המוחק או המאבד כתבי הקודש עובר בלאו זה כמבואר במכות…