מצות משלוח מנות

מרן הרב אשר וייס

"כימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים" (אסתר ט' כ"ב). הנה מצינו שכתב תרומת הדשן (סימן קי"א) בטעם מצות משלוח מנות וז"ל: "נראה טעם דמשלוח מנות הוא כדי שיהא לכל אחד די וספק לקיים הסעודה כדינא,…

סתמא לשמה במצוות (תש"ע)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" (כ"ה מ'). "ועשו לשמי בית קדושה" (רש"י שם). "שהיו אומרים בשעת מלאכה הרי אנו עושים דבר זה כאשר צוה ה' את משה" (אוה"ח שמות ל"ט א').   הן מצינו בקדשים דסתמא לשמה, ואף שלא כיון להדיא לשם קודש ולשם בעלים הקרבן כשר (זבחים ב' ע"ב), ובדברי הראשונים מצאנו שדנו כן…

שוחד גדר איסורו וחיוב השבתו (תש"ע)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"ושחד לא תקח כי השחד יעור עיני פקחים ויסלף דברי צדיקים" (כ"ג ח'). "מאד מאד צריך הדיין ליזהר שלא ליקח שוחד אפילו לזכות את הזכאי, ואם לקחו צריך להחזירו כשיתבענו הנותן" (חשן משפט סימן ט' סעיף א', רמב"ם פרק כ"ג ה"א מסנהדרין).   וצריך ביאור מנ"ל דדיין שלקח שוחד צריך להחזירו ומה גדר חיוב זה….

קידוש במקום סעודה (תש"ע)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

"זכור את יום השבת לקדשו" (כ' ח'). "אמר שמואל אין קידוש אלא במקום סעודה" (פסחים ק"א ע"א).   הנה נחלקו הפוסקים במה דבעינן קידוש במקום סעודה, מה נחשב סעודה ומה לא, וחמש מחלוקות בדבר. א) דעת הגאונים כפי שהובא בשו"ע סימן רע"ג סעיף ה' "כתבו הגאונים הא דאין קידוש אלא במקום סעודה אפילו אכל דבר…

בישול בשבת בדבר שאין צריך בישול (תש"ע)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"את אשר תאפו אפו ואת אשר תבשלו בשלו" (ט"ז כ"ג). "מה שאתם רוצים לאפות בתנור אפו היום הכל לשני ימים, ומה שאתם צריכים לבשל ממנו במים בשלו היום" (רש"י שם).   הרי מבואר דיש במן איסור אפיה ובישול בשבת מה"ת. ויש לעיין בזה דהלא פשוט מפשטיה דקרא דהמן היה ראוי לאכילה ללא כל בישול ואפיה…

בישול בחמה ותולדותיה בפסח ובשבת ובשאר דיני תורה (תש"ע)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"אל תאכלו ממנו נא ובשל מבשל במים" (י"ב י').   פסחים מ"א ע"א, הנה מבואר בסוגיין דפסח שבשלו בחמי טבריה אין חייבין על אכילתו משום "אל תאכלו ממנו נא ובשל מבושל במים" כמו שאין חייבין בשבת בבישול בחמי טבריה דאין בישול אלא באור ותולדותיו ולא בחמה ותולדותיה. וגם לגבי בישול בשר וחלב כתב הרמב"ם בפ"ט…

מעשה ניסים (תש"ע)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"והרביתי את אותותי ואת מופתי בארץ מצרים" (ז' ג'). בפרשה זו לומדים אנו על האותות שעשה משה במטהו ועל עשרת המכות שנעשו בדרך נס ופלא, ונתתי אל לבי לעיין בפנים שונות של מעשה נסים בהלכה. א אם מותר להנות ממעשה נסים   "'והדגה אשר ביאור מתו' א"ר אבין הלוי ברבי ממכת דם העשירו ישראל. כיצד…

הקרבת קרבנות בזמן הזה (תשע"ד)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"אלה פקודי המשכן משכן העדות" (ל"ח כ"א). "המשכן משכן שני פעמים, רמז למקדש שנתמשכן בשני חורבנין על עונותיהם של ישראל" (רש"י שם).     א אם הקריבו קרבנות לאחר החורבן   הנה כתב הגר"י עמדין בשו"ת שאילת יעבץ ח"א סימן פ"ט דרבותינו התנאים הקריבו קרבנות לאחר חורבן הבית והביא שתי ראיות להנחה זו. א: בסנהדרין…

גרמא במלאכת שבת (תשע"א)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון לה' כל העשה בו מלאכה יומת" (ל"ה ב').   נתתי אל לבי לתור ולחקור בגרם מלאכה בשבת שמצינו בו סתירה לכאורה, דמחד גיסא מבואר בשבת ק"כ ע"ב דגרם כיבוי מותר, וה"ה לשאר מלאכות דעשיה אסרה תורה הא גרמא שריא, ומאידך מצינו בכ"מ דכיון דמלאכת…

אין ממנים פרנס על הציבור אלא אם כן נמלכין בציבור (תשע"א)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה" (ל"א ב'). "אמר רבי יצחק אין מעמידין פרנס על הצבור אלא אם כן נמלכים בצבור שנא' ראו קרא ה' בשם בצלאל אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה משה הגון עליך בצלאל אמר לו רבונו של עולם אם לפניך הגון לפני לא כל שכן אמר לו…