בישול בשבת בדבר שאין צריך בישול (תש"ע)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"את אשר תאפו אפו ואת אשר תבשלו בשלו" (ט"ז כ"ג). "מה שאתם רוצים לאפות בתנור אפו היום הכל לשני ימים, ומה שאתם צריכים לבשל ממנו במים בשלו היום" (רש"י שם).   הרי מבואר דיש במן איסור אפיה ובישול בשבת מה"ת. ויש לעיין בזה דהלא פשוט מפשטיה דקרא דהמן היה ראוי לאכילה ללא כל בישול ואפיה…

בישול בחמה ותולדותיה בפסח ובשבת ובשאר דיני תורה (תש"ע)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"אל תאכלו ממנו נא ובשל מבשל במים" (י"ב י').   פסחים מ"א ע"א, הנה מבואר בסוגיין דפסח שבשלו בחמי טבריה אין חייבין על אכילתו משום "אל תאכלו ממנו נא ובשל מבושל במים" כמו שאין חייבין בשבת בבישול בחמי טבריה דאין בישול אלא באור ותולדותיו ולא בחמה ותולדותיה. וגם לגבי בישול בשר וחלב כתב הרמב"ם בפ"ט…

מעשה ניסים (תש"ע)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"והרביתי את אותותי ואת מופתי בארץ מצרים" (ז' ג'). בפרשה זו לומדים אנו על האותות שעשה משה במטהו ועל עשרת המכות שנעשו בדרך נס ופלא, ונתתי אל לבי לעיין בפנים שונות של מעשה נסים בהלכה. א אם מותר להנות ממעשה נסים   "'והדגה אשר ביאור מתו' א"ר אבין הלוי ברבי ממכת דם העשירו ישראל. כיצד…

הקרבת קרבנות בזמן הזה (תשע"ד)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"אלה פקודי המשכן משכן העדות" (ל"ח כ"א). "המשכן משכן שני פעמים, רמז למקדש שנתמשכן בשני חורבנין על עונותיהם של ישראל" (רש"י שם).     א אם הקריבו קרבנות לאחר החורבן   הנה כתב הגר"י עמדין בשו"ת שאילת יעבץ ח"א סימן פ"ט דרבותינו התנאים הקריבו קרבנות לאחר חורבן הבית והביא שתי ראיות להנחה זו. א: בסנהדרין…

גרמא במלאכת שבת (תשע"א)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון לה' כל העשה בו מלאכה יומת" (ל"ה ב').   נתתי אל לבי לתור ולחקור בגרם מלאכה בשבת שמצינו בו סתירה לכאורה, דמחד גיסא מבואר בשבת ק"כ ע"ב דגרם כיבוי מותר, וה"ה לשאר מלאכות דעשיה אסרה תורה הא גרמא שריא, ומאידך מצינו בכ"מ דכיון דמלאכת…

אין ממנים פרנס על הציבור אלא אם כן נמלכין בציבור (תשע"א)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה" (ל"א ב'). "אמר רבי יצחק אין מעמידין פרנס על הצבור אלא אם כן נמלכים בצבור שנא' ראו קרא ה' בשם בצלאל אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה משה הגון עליך בצלאל אמר לו רבונו של עולם אם לפניך הגון לפני לא כל שכן אמר לו…

אורים ותומים וארון העדות תשע"א

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"ונתת אל חשן המשפט את האורים ואת התומים"      (כ"ח ל'). "ונתת אל הארון את העדות אשר אתן אליך" (כ"ה ט"ז). א   הנה נחלקו הראשונים במהות האורים ותומים, מה היו וכיצד נעשו, ושלש מחלוקות בדבר. א: דעת רש"י והרמב"ן (שם) דהאו"ת היו כתב של שם המפורש המונח בין כפלי החשן, וכ"כ הריטב"א ביומא ע"ג ע"ב…

בתי כנסיות דכפרים ודכרכים (תשע"א)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" (כ"ה ח'). הן כבר הארכנו בעבר בפרשה זו בדיני בתי כנסיות ובתי מדרשות מקדשי מעט שנמשלו לבית המקדש, והיום נדון בדין בתי כנסיות דכפרים ודכרכים. הנה מבואר במשנה במגילה (כ"ה ע"ב) דיש בכח בני העיר למכור בית כנסת ודנו במשנה מה מותר לקנות בדמי מכירתו. ובגמ' שם (כ"ו ע"א) שנינו…

ביטול ברוב (תשע"א)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"אחרי רבים להטות" (כ"ג ב').   הנה שני דינים למדו חז"ל מפסוק זה, מלבד הפירוש הפשוט באופן הכרעת הדין בבית דין ובסנהדרין. א: בחולין י"א ע"א למדו מפסוק זה דאזלינן בתר רוב בכל מקום, וכהא דתשע חנויות, דכל שפריש מרובא פריש. ומבואר שם בסוגיא דאין ללמוד מפסוק זה אלא רובא דאיתא קמן ולא רובא דליתא…

אונס ומודעא (תשע"א)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"ויתיצבו בתחתית ההר" (י"ט י"ז). "אמר רב אבדימי בר חמא בר חסא מלמד שכפה הקב"ה עליהם את ההר כגיגית ואמר להם אם אתם מקבלין את התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם. אמר רב אחא בר יעקב מכאן מודעא רבה לאורייתא". "שאם יזמינם לדין למה לא קיימתם מה שקבלתם עליכם יש להם תשובה שקבלוה באונס"…