ביסוד מצות ד' כוסות ובדיני הסיבה (תשע"א)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

פרשת אחרי מות "וכוס פרעה בידי מכאן קבעו חכמים ארבע כוסות של לילי פסח, אמר ר' הונא בשם ר' בניה כנגד ארבע גאולות שנאמר במצרים (שמות ו') 'והוצאתי' 'והצלתי' 'וגאלתי' 'ולקחתי', רבי שמואל בר נחמן אמר כנגד ארבע כוסות שנאמרו כאן, 'וכוס פרעה בידי וגו' 'ונתת כוס פרעה וגו', רבי לוי אמר כנגד ארבע מלכויות,…

סיפור יציאת מצרים (תשס"ח)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

 א בגדרי הזכירה והסיפור   כתב הרמב"ם (פרק ז' מהלכות חמץ ומצה הלכה א') "מצות עשה של תורה לספר בנסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל חמשה עשר בניסן שנאמר 'זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים' כמו שנאמר 'זכור את יום השבת', ומנין שבליל חמשה עשר תלמוד לומר 'והגדת לבנך ביום ההוא לאמור בעבור זה'…

קידוש לבנה

מרן הרב אשר וייס

"החדש הזה לכם ראש חדשים" (שמות י"ב ב'). "אמר ר' יוחנן כל המברך על החדש בזמנו כאילו מקבל פני שכינה, כתיב הכא 'החדש הזה לכם' וכתיב התם 'זה אלי ואנוהו'" (סנהדרין מ"ב ע"א).   ראשית שאלתנו במצוה זו, בעצם שמה. "קידוש לבנה" וכי איזה קידוש יש כאן והלא אין כאן אלא ברכה וכמו שאמרו "הרואה…

כשרות (תשע"א)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ" (י' ב'). א   כתב הרמב"ם (ספר המצות מ"ע קמ"ט) "שצונו לבדוק בסימני בהמה וחיה השחוטין והוא שיהיו מעלי גרה ושוסע שסע ואז יהיו מותרין לאכלן, והיותנו מצווין לבדוק אותן באלו הסימנין הוא מצות עשה, והוא אמרו יתברך זאת החיה אשר תאכלו ולשון ספרי אותה תאכלו…

בשאלת הפורים ברמות ובדין פרזים ומוקפים

מרן הרב אשר וייס

אדר ב' תשנ"ז הנה שאלת ימי הפורים בשכונת רמות חזרה ועלתה על שלחן מלכים בשנה זו שנת תשנ"ז כאשר עשו עירוב בהוראת הגרי"ש אלישיב שליט"א לחבר את רמת שלמה ורמות ובכך הורה הגאון לקרוא בט"ו כדין מוקפין, ומולו ערערו פוסקים שונים והורו לקרוא בי"ד בברכה ובט"ו ללא ברכה כפי שעשו מקדמת דנא וגם הגר"ע יוסף…

השבת גזילה (תשע"א)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"והשיב את הגזילה אשר גזל" (ה' כ"ג).   הנה יש לעיין במצות השבת הגזילה, אם דומה היא ביסוד גדרה לשאר חיובי הממון או שמא שונה היא מהם, שהרי רק בגזילה מתקן הוא במצות ההשבה חטאו אשר חטא בו. דהנה חיובי ההשבה והתשלומין ארבעה המה. השבת הפקדון למפקיד, פרעון הלואה למלוה, השבת אבידה והשבת הגזילה. ורק…

הקרבת קרבנות בזמן הזה (תשע"ד)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"אלה פקודי המשכן משכן העדות" (ל"ח כ"א). "המשכן משכן שני פעמים, רמז למקדש שנתמשכן בשני חורבנין על עונותיהם של ישראל" (רש"י שם).     א אם הקריבו קרבנות לאחר החורבן   הנה כתב הגר"י עמדין בשו"ת שאילת יעבץ ח"א סימן פ"ט דרבותינו התנאים הקריבו קרבנות לאחר חורבן הבית והביא שתי ראיות להנחה זו. א: בסנהדרין…

גרמא במלאכת שבת (תשע"א)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון לה' כל העשה בו מלאכה יומת" (ל"ה ב').   נתתי אל לבי לתור ולחקור בגרם מלאכה בשבת שמצינו בו סתירה לכאורה, דמחד גיסא מבואר בשבת ק"כ ע"ב דגרם כיבוי מותר, וה"ה לשאר מלאכות דעשיה אסרה תורה הא גרמא שריא, ומאידך מצינו בכ"מ דכיון דמלאכת…

אין ממנים פרנס על הציבור אלא אם כן נמלכין בציבור (תשע"א)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה" (ל"א ב'). "אמר רבי יצחק אין מעמידין פרנס על הצבור אלא אם כן נמלכים בצבור שנא' ראו קרא ה' בשם בצלאל אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה משה הגון עליך בצלאל אמר לו רבונו של עולם אם לפניך הגון לפני לא כל שכן אמר לו…

אורים ותומים וארון העדות תשע"א

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"ונתת אל חשן המשפט את האורים ואת התומים"      (כ"ח ל'). "ונתת אל הארון את העדות אשר אתן אליך" (כ"ה ט"ז). א   הנה נחלקו הראשונים במהות האורים ותומים, מה היו וכיצד נעשו, ושלש מחלוקות בדבר. א: דעת רש"י והרמב"ן (שם) דהאו"ת היו כתב של שם המפורש המונח בין כפלי החשן, וכ"כ הריטב"א ביומא ע"ג ע"ב…