אבידה מדעת (תשס"ט)

קטגוריה: כי - תצא

"וכן תעשה לכל אבידת אחיך אשר תאבד ממנו" (כ"ב ג') "המאבד ממונו לדעת אין נזקקין לו כיצד הניח פרתו ברפת שאין לה דלת ולא קשרה והלך לו השליך כיסו ברשות הרבים והלך לו וכל כיוצא בזה הרי זה אבד ממונו לדעתו ואע"פ שאסור לרואה דבר זה ליטול לעצמו אינו זקוק להחזיר שנאמר אשר תאבד פרט…