אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם (תשס"ט)

קטגוריה: תולדות

"מכרה כיום את בכרתך לי" (כ"ה ל"א). הנה כבר הארכנו במכירת הבכורה במה שהקשו דהלא הוי דשלב"ל, ודנתי בכללי הלכה זו ופרטיה, ונדון עוד בגוף הסוגיה ודקדוקיה. הנה נחלקו תנאי ואמוראי בכמה מקומות בש"ס אם אדם מקנה דבר שלא בא לעולם ונבאר עיקר הלכה זו, פרטיה ודקדוקיה. ביבמות צ"ג ע"א נחלקו ר' הונא ור' נחמן…