ריבית (תשס"ה)

קטגוריה: בהר

אל תקח מאתו נשך ותרבית ויראת מאלקיך וחי אחיך עמך את כספך לא תתן לו בנשך ובמרבית לא תתן אכלך (כ"ה ל"ו – ל"ז).   א הנה יש לעיין ביסוד איסור רבית, די"ל דלאחר שהמלוה גבה רבית האם הוי כגזל בידו דלאחר שאסרה תורה את הריבית שוב הוי כגזל, ולא רק משום מצות עשה ד"וחי"…

אונאה (תשס"ד)

קטגוריה: בהר

וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך אל תונו איש את אחיו (כ"ה י"ד). שנינו בב"מ (נ' ע"ב) "אמר רבא הלכתא, פחות משתות נקנה מקח, יותר על שתות ביטול מקח, שתות קנה ומחזיר אונאה". הנה לא מצינו באונאה מצות תשלומין כמו שמצינו בגזילה שנצטוינו בה והשיב את הגזילה, וצריך ביאור מה שורש חיוב השבת…