בישול בחמה ותולדותיה בפסח ובשבת ובשאר דיני תורה (תש"ע)

קטגוריה: בא

"אל תאכלו ממנו נא ובשל מבשל במים" (י"ב י').   פסחים מ"א ע"א, הנה מבואר בסוגיין דפסח שבשלו בחמי טבריה אין חייבין על אכילתו משום "אל תאכלו ממנו נא ובשל מבושל במים" כמו שאין חייבין בשבת בבישול בחמי טבריה דאין בישול אלא באור ותולדותיו ולא בחמה ותולדותיה. וגם לגבי בישול בשר וחלב כתב הרמב"ם בפ"ט…