ברכת הנר במוצאי שבת (תש"ע)

קטגוריה: בראשית

"וירא אלקים את האור כי טוב ויבדל אלקים בין האור ובין החשך" (א' ד'). "אין מברכין על האור אלא במוצאי שבת הואיל ותחלת ברייתו הוא" (פסחים נ"ד ע"א). "ואת יהודה שלח לפניו. ילמדנו רבנו, איצתי מברכן על הנר במוצאי שבת. כך שנו רבותינו, אין מברכן על הנר עד שיאותו לאורו. ומנין למדו, מן הקב"ה, שנאמר…