ביסוד גדר התענית בתשעה באב

קטגוריה: דברים

"תנו רבנן, כל מצות הנוהגות באבל נוהגות בט' באב, אסור באכילה ובשתיה ובסיכה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המטה, ואסור לקרות בנביאים ובכתובים ולשנות במשנה בתלמוד ובמדרש ובהלכות ואגדות". (תענית ל' ע"א) א הנה מצינו בשני תחומים שתשעה באב חמור משאר ד' צומות. א: בדיני אבילות שבו. ב: בחומר תעניתו. דהנה רק בת"ב בלבד נאסרו חמשה עינויים…