ויכלו וברכת מעין שבע בליל שבת קודש (תשס"ט)

קטגוריה: בראשית

ויכלו השמים והארץ וכל צבאם וכו' (ב' א') א"ר המנונא כל המתפלל בערב שבת ואומר ויכלו מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית שנאמר ויכולו אל תקרי ויכולו אלא ויכלו (שבת קי"ט ע"ב) א   הנה מבואר בשו"ע (רס"ח סעיף א') דצריך לומר ויכלו בתפלת ליל שבת קודש, ושם (סעיף ז') איתא "חוזרים…