ועלה ריחן לפני הקב"ה כקטורת סמים

קטגוריה: לך לך

"א"ר אייבו בשעה שמל אברהם אותן ילידי ביתו העמידן גבעת ערלות וזרחה עליהם חמה והתליעו ועלה ריחן לפני הקב"ה כקטורת סמים וכעולה שהיא כליל לאישים אמר הקב"ה בשעה שיהיו בניו של זה באים לידי עבירות ולידי מעשים רעים אני נזכר להם הריח הזה ומתמלא עליהם רחמים ומרחם עליהם" (ב"ר פרשה מ"ז ז'). "מעשה ששאל טורנסורופוס…