זמן ספירת העומר(תשע"ד)

קטגוריה: מצורע, תזריע

הנה יש חלוקות שונות מבחינת הזמן הראוי לספירה, ונבאר.   כתב השו"ע בסימן תפ"ט ס"א "ואם שכח לספור בתחילת הלילה הולך וסופר כל הלילה". ומשמע מדברי המחבר דלכתחלה צריך לספור בתחילת הלילה, ושני טעמים יש בהלכה זו. א: זריזין מקדימין למצוות וכשם שיש להזדרז בקיומה של כל מצוה כך גם במצוה זו. (ועיין מנחת אשר…