מצות הטבילה (תשס"ח)

קטגוריה: חוקת

"והזה הטהר על הטמא ביום השלישי וביום השביעי וחטאו ביום השביעי וכבס בגדיו ורחץ במים וטהר בערב"(י"ט י"ט). הנה נחלקו חכמים ורבי יוסי בשבת קכ"א ע"ב אם טבילה בזמנה מצוה ולכן אף אם שם כתוב על בשרו לא מהדרינן אגמי וטובל בזמנו או טבילה בזמנה לאו מצוה היא ומהדרינן אגמי למנוע מחיקת השם. ומצאנו כמה…