סתמא לשמה במצוות (תש"ע)

קטגוריה: תרומה

"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" (כ"ה מ'). "ועשו לשמי בית קדושה" (רש"י שם). "שהיו אומרים בשעת מלאכה הרי אנו עושים דבר זה כאשר צוה ה' את משה" (אוה"ח שמות ל"ט א').   הן מצינו בקדשים דסתמא לשמה, ואף שלא כיון להדיא לשם קודש ולשם בעלים הקרבן כשר (זבחים ב' ע"ב), ובדברי הראשונים מצאנו שדנו כן…