אין זה מברך אלא מנאץ

קטגוריה: קורח

"כל האוכל דבר האסור בין בזדון בין בשגגה אינו מברך עליו לא בתחלה ולא בסוף. כיצד הרי שאכל טבל ואפילו טבל דדבריהם או שאכל מעשר ראשון שלא נטלו תרומתיו או מעשר שני והקדש שלא נפדו כהלכתן אינו מברך. ואין צריך לומר אם אכל נבלות וטריפות או שתה יין נסך וכיוצא בהן." (רמב"ם פ"א מהל' ברכות…