מצות תפילין (תשס"ט)

קטגוריה: בא

"והיו לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך" (י"ג ט').   הנה נחלקו הראשונים במצות תפילין אם תפילין של יד ותפילין של ראש מצוה אחת הן או שתי מצוות. הרמב"ם בסהמ"צ מנאן לשתי מצוות במ"ע י"ב – י"ג, וכ"ה בסמ"ג (כ"א – כ"ב) ובחינוך (תכ"א – תכ"ב). לעומתם מצינו בה"ג (הקדמה מ"ע ב') וביראים (ט"ז…