מראית עין וחשדא (תשס"ט)

קטגוריה: יתרו

"לא תעשה לך פסל וכל תמונה" (שמות כ' ד'). "בחותמו בולט ומשום חשדא, דתניא טבעת שחותמה בולט אסור להניחה" (עבו"ז מ"ג ע"ב). "חשדא, שלא יאמרו לה הוא עובד" (רש"י שם). "מעיין המושך לפני עבודת כוכבים לא ישחה וישתה מפני שנראה כמשתחוה לעבודת כוכבים ואם אינו נראה מותר. מאי אינו נראה, אילימא דלא מתחזי והאמר ר"י…