מתנות כהונה ולויה (תש"ע)

קטגוריה: קורח

"ולבני לוי הנה נתתי כל מעשר בישראל לנחלה חלף עבודתם אשר הם עבדים את עבדת אהל מועד" (י"ח, כ"א). א כתב הקצות החשן (סי' רמ"ג ס"ק ד') לבאר מה דיכול האדם ליתן ה' סלעים דפדיון הבן ושאר מתנות כהונה אף לכהן קטן שאינו בר קנין, לפי דברי התוס' בסנהדרין (ס"ח ע"ב) דקטן יכול לזכות בשכר…