סיתומתא (תשס"ח)

קטגוריה: בהר

והנה מצינו בב"מ (עד ע"א) קנין מחודש והוא קנין 'סיטומתא'. והראשונים שם פירשו בו כמה פירושים: א] רש"י פירש, שהוא רושם שרושמים על החבית כשלוקחין הרבה ביחד. ב] הרא"ש שם פירש בשם ר"ת, שהוא תקיעת כף לגמר המקח, וכ"כ הטור בשם הר"ח (בסי' רא). ג] בהגהות מיימוניות (פ"ז ה"ז מהל' מכירה) כתב דהוא מסירת מפתח,…