אם הפת פוטרת את כל הסעודה בער"פ שחל בשבת(תשס"ח)

קטגוריה: תזריע

כבוד ידי"נ הרב הגאון המצויין פוסק ומרביץ תורה מוה"ר רב שלום עד בלי ירח. הנני בזה להבהיר את דעתי במה שטען מעכ"ת לגבי סעודת שחרית בער"פ שחל בשבת דאם לאחר  שנטל ידיו ואכל פת הגיע זמן איסור אכילתו שוב אין הפת פוטרת את שאר האוכל דהוי כסילוק שלחן  גמור וכאילו משך ידו מן הפת דאף…