ספק בהרת קדמה לשער לבן (תשס"ט)

קטגוריה: מצורע, תזריע

"אם בהרת קדמה לשער לבן טמא, אם שער לבן קדם לבהרת טהור, ואם ספק טמא ורבי יהושע מטהר" (נגעים פ"ד משנה י"ד). "קא מיפלגי במתיבתא דרקיעא אם בהרת קודמת לשער לבן טמא ואם שער לבן קודם לבהרת טהור, ספק הקב"ה אומר טהור וכולהו מתיבתא דרקיעא אמרי טמא, ואמרי מאן נוכח, נוכח רבה בר נחמני דאמר…