קידוש במקום סעודה (תש"ע)

קטגוריה: יתרו

"זכור את יום השבת לקדשו" (כ' ח'). "אמר שמואל אין קידוש אלא במקום סעודה" (פסחים ק"א ע"א).   הנה נחלקו הפוסקים במה דבעינן קידוש במקום סעודה, מה נחשב סעודה ומה לא, וחמש מחלוקות בדבר. א) דעת הגאונים כפי שהובא בשו"ע סימן רע"ג סעיף ה' "כתבו הגאונים הא דאין קידוש אלא במקום סעודה אפילו אכל דבר…