שביתת הארץ (תשס"ז)

קטגוריה: בהר

ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת לה' שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור (כ"ה ד'). הנה עבודת האדמה בשנת השביעית נאסרה בעשה ול"ת. במצות עשה שהרי כתיב "ושבתה הארץ שבת לה'", ועוד כתיב "שבת שבתון יהיה לארץ" ובל"ת דכתיב "שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור". ויש לעיין במצוה זו, האם עשה ול"ת גדר אחד…