תוספת שבת (תשס"ג)

קטגוריה: יתרו

זכור את יום השבת לקדשו (שמות כ' ח'). א"ר חייא בר אבין רב צלי של שבת בערב שבת, מתפלל אדם של שבת בערב שבת ואומר קדושה על הכוס וכו' מתפלל אדם של מוצ"ש בשבת ואומר הבדלה על הכוס אומר קדושה על הכוס או אינו אומר, ת"ש דאמר ר"נ אמר שמואל וכו' (ברכות כ"ז ע"ב). הנה…